Nazwa pola Wartość
ID 6807
Nazwa aktu prawnego Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących,
Łącze interentowe do dokumentu http://opzz.org.pl/assets/File/aktprawny/ue/dyr/dyr_ksztalcenie_dzieci_migrujacych.doc
Tematyka
Charakter dokumentu inne
Kraj / kraje których dotyczy regulacja
Tekst dokumentu

© European Communities (Wspólnoty Europejskie), 2003-2004, http://europa.eu.int/eur-lex

Wyłącznie prawodawstwo Wspólnot Europejskich opublikowane w drukowanej wersji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej uznawane jest za autentyczne.

Dz.U.UE.L.77.199.32

Dz.U.UE-sp.05-1-213

DYREKTYWA RADY

z dnia 25 lipca 1977 r.

w sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących

(77/486/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 6 sierpnia 1977 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 49,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

w rezolucji z dnia 21 stycznia 1974 r. w sprawie programu działań socjalnych(3), Rada włączyła do swoich działań priorytetowych działania mające na celu poprawę warunków swobodnego przepływu pracowników odnoszące się w szczególności do przyjmowania i nauczania szkolnego ich dzieci;

aby umożliwić integrację tych dzieci ze środowiskiem szkolnym i systemem szkolnym państwa przyjmującego, należy zapewnić im stosowne nauczanie obejmujące nauczanie języka państwa przyjmującego;

przyjmujące Państwa Członkowskie, wraz z Państwami Członkowskimi pochodzenia, powinny również podjąć odpowiednie środki w celu promowania nauczania języka ojczystego i kultury kraju pochodzenia wyżej wspomnianych dzieci, mając głównie na względzie ułatwienie im ewentualnej reintegracji w Państwie Członkowskim pochodzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Niniejszą dyrektywę stosuje się do dzieci, które według prawa państwa przyjmującego objęte są obowiązkiem szkolnym, i które pozostają na utrzymaniu pracownika będącego obywatelem innego Państwa Członkowskiego, jeżeli mieszkają na stałe na terytorium Państwa Członkowskiego, w którym dany obywatel wykonuje lub wykonywał pracę najemną.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie, zgodnie z ich sytuacją krajową oraz systemem prawnym, podejmują odpowiednie środki, aby zapewnić na swoim terytorium dzieciom, określonym w art. 1, bezpłatne nauczanie mające na celu ułatwienie procesu ich przyjmowania, obejmujące w szczególności nauczanie języka oficjalnego lub jednego z języków oficjalnych państwa przyjmującego, dostosowane do szczególnych potrzeb danych dzieci.

Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki mające na celu prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, którzy będą zajmować się takim nauczaniem.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie, zgodnie z ich sytuacją krajową oraz systemem prawnym oraz we współpracy z państwami pochodzenia, podejmują odpowiednie środki w celu wspierania, w koordynacji z regularnym kształceniem, nauczania języka ojczystego oraz kultury kraju pochodzenia dla dzieci, określonych w art. 1.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie czterech lat od momentu jej notyfikacji i niezwłocznie poinformują o tym Komisję.

Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów ustawowych, wykonawczych, administracyjnych i innych, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 5

Państwa Członkowskie przekazują Komisji w terminie pięciu lat od momentu notyfikacji niniejszej dyrektywy, a następnie w regularnych odstępach czasu na prośbę Komisji, wszystkie istotne informacje, aby umożliwić Komisji składanie Radzie sprawozdań w sprawie stosowania niniejszej dyrektywy.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

  

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 1977 r.

 W imieniu Rady

 H. SIMONET

 Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 280 z 8.12.1975, str. 48.

(2) Dz.U. C 45 z 27.2.1976, str. 6.

(3) Dz.U. C 13 z 12.2.1974, str. 1.

język dokumentu
krótki opis Dyrektywa zobowiązuje kraje europejskie
- do przyjmowania i nauczania szkolnego dzieci pracowników migrujących; zapewniając im stosowne nauczanie obejmujące nauczanie języka państwa przyjmującego;
- do promowania nauczania języka ojczystego i kultury kraju pochodzenia wyżej wspomnianych dzieci
obowiązuje od dnia -
Opublikowany (np. Dz.U nr...) Dz.U.UE.L.77.199.32
plik w formacie pdf -
Autor wpisu Stanisław Świętek
Data aktualizacji 2008-07-30