Data aktualizacji: 2017-04-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan
- w języku lokalnym *Polish School in Cavan
Miejscowość *Cavan
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*The Chase, Killynebber

 

 

Kod pocztowy*

H12 KW99

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00 353 086 040 98 36Faks (z numerem kierunkowym kraju) 00 353 049 43 600 89

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): cavan@orpeg.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Adamska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Adamska Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan
The Chase
Killynebber
Cavan
Co.Cavan


Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *


SPK w Cavan to szkoła prowadzona i nadzorowana przez Ministra Edukacji Narodowej.  Kierownikiem szkoły  od początku jej powstania  (październik 2007 r.) jest mgr Agnieszka Adamska.

 W szkole realizowana jest podstawa programowa stanowiąca załącznik nr 1 do  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. o organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą ( Dz.U.Nr 170 z 2010 r. Poz.1143 ).

Nasi uczniowie otrzymują państwowe świadectwa ukończenia klasy / szkoły.  Podobnie  szkolne punkty konsultacyjne  w Dublinie, Limerick, Cork  i Waterford. Promocja uczniów odbywa się zgodnie z rozporządzeniem MEN. Szkoła funkcjonuje w ramach organizacyjnych Ośrodka Rozwoju Polskiej  Edukacji  za Granicą w Warszawie.

Świadectwa szkolne wydawane przez szkolne punkty konsultacyjne NIE są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

1)świadectwa ( zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce;

2) sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, sa uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

Głównymi dokumentami SPK w Cavan są : Statut i Regulamin Szkoły (dostępne na stronie internetowej szkoły)

Szkoła jest bezpłatna . Jedyną opłatą , jaką mogą wnosić rodzice , jest nieobowiązkowa  składka na działalność statutową Rady Rodziców ustalana na początku każdego roku szkolnego. Za zebrane pieniądze Rada Rodziców zakupuje nagrody za konkursy szkolne, dofinasowuje wycieczki i imprezy szkolne, zapewnia utrzymanie czystości w szkole itp., zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców

 SPK w Cavan zatrudnia wyłącznie wykwalifikowanych nauczycieli  posiadających pełne uprawnienia do nauczania danego przedmiotu. Kilkoro nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.  Wszyscy nauczyciele ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje . biorąc udział w licznych szkoleniach, kursach i warsztatach.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?


http://www.cavan.orpeg.pl/content/o-szkole

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

http://www.cavan.orpeg.pl/content/o-szkole

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w pierwszą sobotę września a kończą zawzyczaj w drugi weekend czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje uzupełniające świadectwa ukończenia szkoły- ważne wraz ze świadectwem szkoły lokalnej


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatudniani są przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą i podlegają Ministerstwu Edukaji Narodowej
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole działa Rada Rodziców, która prowadzi działalność wspierającą funkcjonowanie szkoły

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---