Data aktualizacji: 2008-09-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cork
- w języku lokalnym *Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cork
Miejscowość *Cork
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada RP w Dublinie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00353 85 15 153 76Faks (z numerem kierunkowym kraju) 00353 21 46 777 15

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): joannaszczotkowska@tlen.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zespól Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą
ul.Solec 57
00-424 Warszawa

SPK
Gardinners Hill
Cork


Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Do 1 klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się uczniów, którzy ukończyli 7 rok życia lub ukończą go w danym roku kalendarzowym: uczniów tych przyjmuje się na podstawie odpisu aktu urodzenia. Dzieci sześcioletnie mogą zostać przyjęte do szkoły, pod warunkiem posiadania opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stwierdzającej, że są zdolne do podjęcia nauki w klasie I i tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Zapisy do szkoły można dokonywać wypełniając kwestionariusz zgłoszeniowy oraz dołączając odpowiednio

-kopie aktu urodzenia

-kopie świadectwa

Szkoła przyjmuje zapisy na nowy rok szkolny do 28 wrzesnia.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak.Rada działa na podstawie regulaminu Rady Rodziców stanowiącego załącznik do Statutu SPK w Cork

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---