Data aktualizacji: 2008-09-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *"Centrum Poloniusz - Pegaz"
- w języku lokalnym *"Centar Polonijuš - Pegaz"
Miejscowość *Belgrad
Kraj *

Serbia

Ulica, nr domu*

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Belgrad
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38163259281Faks (z numerem kierunkowym kraju) +381112647179

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polonius@eunet.yu

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

dagmara.lukovic

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Centrum Edukacyjno-Kulturowo-Translatorskie "Centrum Poloniusz - Pegaz
ul. Dobropoljska 10
11000 Beograd, Srbija

Rok powstania szkoły.*
1989
Krótki opis szkoły *
Szkoła pracuje w systemie sobotnim - zajęcia 3 razy w miesiącu po 4 godziny lekcyjne. Najmłodsza grupa to I grupa - przedszkolna, II - dzieci w wieku 7 - 10, III - wiek do 15 lat, IV - młodzież średnioszkolna, V - młodzież studencka, VI - język polski jako obcy, grupa dla młodzieży serbskiej interesującej się językiem polskim oraz polską kulturą. W szkole nauczane są następujące przedmioty: język polski, historia Polski, geografia Polski, polska kultura i sztuka oraz Polska w UE.
Zajęcia prowadzone są przez sześciu nauczycieli - wszyscy mają wykształcenie wyższe, 5 z nich to pedagodzy

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Belgrad jest dwumilionowym miastem, stolicą Serbii. Lokalna społeczność polska to przede wszystkim kobiety, które wyszły za mąż za obywateli byłej Jugosławii. Polonia w całej Serbii to około 1200 osób. Społeczność jest raczej bierna. Osoby skupione wokół Szkoły Polonijnej stanowią najbardziej aktywną i twórczą część środowiska polonijnego w Serbii.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko można zapisać telefonicznie, mailowo, osobiście. Szkoła jest bezpłatna. Rodzice co najwyżej dopłacają do organizowanych imprez wyjazdowych - dofinansowują koszty podróży - ale i to sporadycznie

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa oceniające znajomość języka oraz wiedzy o kulturze

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
nauczyciele pracują społecznie. Warunkiem podjęcia działalności w szkole jest posiadanie odpowiednich kompetencji
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie ma Rady Rodziców. Ponieważ szkoła jest stosunkowo mała wszelkie ważne decyzje podejmowane są na wspólnych zebraniach

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---