Data aktualizacji: 2012-03-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Hadze
- w języku lokalnym *nie używamy
Miejscowość *Haga
Kraj *

Holandia

Ulica, nr domu*

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Królestwo Niderlandów
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +31 40 213 52 89Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kierownik@spk-haga.nl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
SPK podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej. Pracę szkoły koordynuje
ORPEG
przy ul. Rolnej 175 D w Warszawie.

Rok powstania szkoły.*
1995
Krótki opis szkoły *

Szkolny Punkt Konsultacyjny działa na podstawie
rozporządzenia MEN z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą i prowadzi nauczanie według obowiązujących w Polsce programów nauczania.

Placówka realizuje uzupełniający program nauczania tzn. prowadzi zajęcia z wybranych przedmiotów nieobjętych nauczaniem w szkołach holenderskich i szkole międzynarodowej oraz z przedmiotów, w nauczaniu których występują istotne różnice między programem szkoły polskiej i holenderskiej (międzynarodowej).

Nauczanie odbywa się na poziomie sześcioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego i obejmuje następujące przedmioty:

nauczanie zintegrowane - klasy I-III szkoły podstawowej
język polski - klasy IV-VI SP, I-IIIG, I-III LO
historia - klasy IV-VI SP, I-IIIG, I-III LO
geografia - kl. V SP I i III G, II LO
wiedza o społeczeństwie - kl. II G i I LO
matematyka - klasy IV-VI SP, I-IIIG, I-III LO


Od września 2011 wprowadzono nowy przedmiot- wiedza o Polsce (kl. 4, kl. 1g i 1LO)
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Na temat Polonii w Holandii można poczytać na stronie Polskiej Misji Katolickiej w Amsterdamie.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Żeby zapisać dziecko trzeba zadzwonić lub zarejestrować się przez naszą stronę (zapisy do szkoły), a następnie wypełnić formularz o przyjęcie do SPK i dostarczyć kopię ostatniego świadectwa lub wypis ocen ze szkoły, jeśli jest to w trakcie trwania semestru.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Uczeń kończący naukę w danym roku szkolnym otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

ORPEG

Na zasadach takich samych jak nauczycieli w Polsce.


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
 W SPK działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

Kompetencje Rady określają przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  - Karta Nauczyciela, aktów wykonawczych do tych ustaw.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---