Data aktualizacji: 2018-10-08
Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania Czeski Cieszyn
- w języku lokalnym *Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín
Miejscowość *Czeski Cieszyn
Kraj *

Czechy

Ulica, nr domu*Havlíčkova 13

 

 

Kod pocztowy*

737 01

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat Generalny w Ostrawie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +420 558 764 061Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): skola@zsptesin.cz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Miasto Czeski Cieszyn Náměstí ČSA 1 737 01 Český Těšín

Rok powstania szkoły.*
1924
Krótka historia szkoły
.*
Historia szkoły Założenie szkoły (z oryginalnego zapisu z 1. Szkolnej kroniki) Zarząd Główny Macierzy szkolnej na swem posiedzeniu, odbytem dnia 18. kwietnia 1923 rozpatrywując podanie, podpisane przez 150 rodziców z Cz. Cieszyna i gmin sąsiednich, domagających się założenia polskiej szkoły ludowej i wydziałowej w Cz. Cieszynie, uznał potrzebę założenia tej szkoły i uchwalił, sprawę tę przedłożyć najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Macierzy Szkolnej do załatwienia. Powodując się faktami, 1.) że w Cz. Cieszynie nie ma dla dzieci polskich ani jednej szkoły polskiej, 2.) że dziatwie szkolnej, poniżej lat 14, chcącej uczęszczać do szkół polskich w Cieszynie Polskim, zabraniano przechodzić przez mosty graniczne, wskutek czego dzieci te zmuszone były uczęszczać do szkół obcych, Walne Zgromadzenie Mac. Szkl., które się odbyło 13. maja 1923, uchwaliło jednogłośnie: 1.) W Cz. Cieszynie założyć polską szkołę ludową i wydziałową 2.) Z początkiem roku szkol. 1923/24 otworzyć na razie klasę I szkoły wydziałowej w budynku Macierzy Szkolnej w Czeskim Cieszynie l.k.230 i poczynić natychmiastowe starania o odpowiednie pomieszczenie klas następnych, nie wykluczając nawet budowy nowego gmachu. Pierwsza prośba o pozwolenie na otwarcie szkoły z językiem wykładowym polskim została odrzucona. Zarząd Główny Macierzy Szkolnej wzniósł jednak odwołanie do Ministerstwa Szkolnictwa i Oświaty Narodowej w Pradze. Na podstawie decyzji ministerstwa Rada Szkolna Krajowa reskryptem z dnia 10.9.1924 zezwoliła na otwarcie polskiej szkoły wydziałowej w Czeskim Cieszynie. Pomimo spóźnionego doręczenia aktu rok szkolny 1924 – 1925 rozpoczęto regularnie z dniem 1.9.1924. Ze zgłoszonych 56 dzieci przyjęto 34, przekraczając dozwoloną liczbę o 9. Pierwszym dyrektorem szkoły został p. Fryderyk Kretschman. Nowy budynek Dnia 18.10.1924 zakupiono od budowniczego Maksa Wrany parcelę na Kamieńcu . Ogólna kwota wynosiła 92 650,- Kc. Sprządzenie planów Zarząd Główny Macierzy Szkolnej powierzył architektowi Dawidowi z Czeskiego Cieszyna, zaś budowę powierzono w myśl uchwały ZG MSz z dnia 20.10.1924 i 12.11.1924 architektowi Eugeniuszowi Fuldzie, który rozpoczął prace 14.11.1924, a ukończył je 30.8.1925. Nowy rok szkolny 1925/1926 mógł się w nowym budynku regularnie rozpocząć. II Wojna Światowa Październik 1939 – niemiecki inspektor Pawlisko nakazał zamknąć polskie szkoły i zwolnić z pracy polskich nauczycieli 11 kwietnia 1940 r. nastąpił pogrom polskich nauczycieli. W tym dniu niemiecka policja i gestapo zaczęły otaczać domy polskiej inteligencji w powiatach cieszyńskim i frysztackim, by ją aresztować. W tym dniu zgromadzono nauczycieli w ruinach fabryki Kohna, a następnie odwieziono do obozów koncentracyjnych w Sosnowcu, a stąd do Dachau i Mathausen lub Mauthausen – Gusen. W obozie zmarł mi. dyrektor Karol Guńka (dyrektorem w latach 1938-1939). W okresie wojny w budynku szkolnym znajdowały się Urząd Miejski, Urząd Aprowizacyjny NSV, Mittelschule (niemiecka szkoła średnia), szpital wojskowy, szpital polowy oraz ośrodek pierwszej pomocy, w maju 1945 kwatera żołnierzy Armii Radzieckiej, milicji i czeska szkoła ludowa i wydziałowa. Z początkiem roku szkolnego 1945 – 1946 przeprowadzono informacyjnie wpisy do polskich szkół wydziałowych. Po 6 letniej przerwie zapisało się 220 uczniów. Na prośbę grona nauczycielskiego powrócił na stanowisko kierownika szkoły Jerzy Walek. Historia najnowsza 1992 – dyrektorem szkoły zostaje Stanisław Folwarczny 1.5.1993 – szkoła jako pierwsza z zaolziańskich szkół podstawowych otrzymuje osobowość prawną 1995 – początek rekonstrukcji budynku szkolnego 1996 – kolaudacja całego budynku szkolnego (remont zakończył się po 13 miesiącach pracy, koszty przebudowy wynosiły 40 mln Kc) 1996/1997 – wprowadzono ponownie dziewięcioletni obowiązek szkolny 1.1.2003 – połączenie z Szkołą Podstawową w Czeskim Cieszynie – Sibicy i przedszkolami na ul. Polnej, Moskiewskiej i Akacjowej 2006 –Stanisław Folwarczny po jesiennych wyborach komunalnych został wiceburmistrzem miasta Czeskiego Cieszyna, dyrektorem szkoły został Marek Grycz 2007/2008 – szkoła rozpoczyna pracę wg własnego Szkolnego Programu Kształcenia, dochodzi do zmiany siatki lekcyjnej, planów nauczania 2008 – otwarcie nowej klasopracowni komputerowej 2009/2010 – całoroczne obchody 85-lecia szkoły (rok „ Szczęśliwej trzynastki“ – 8 + 5 =13, trzynaście imprez jubileuszowych) 2010 – powstaje Stowarzyszenie rodziców „ Maskot“ 1.9.2011 – do naszego podmiotu prawnego dołączyło Przedszkole na ul. Grabińskiej 2011 – powstaje pisemko szkolne SzOK 2011 – od września bierze szkoła udiał w projekcie „ EU Peníze do škol“ 1.6.2012 – szkoła jest organizatorem XXX Igrzysk Lekkoatletycznych Polskich Szkół Podstawowych 17.11.2012 – 1. Zjazd Absolwentów Szkoły 2014/2015 – rok urodzin 90-lecia szkoły
Krótki opis szkoły *
Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania jest największą polską szkołą w Republice Czeskiej. W skład wchodzą pełna szkoła podstawowa - klasy I - IX, szkoła małoklasowa - klasy I - V i cztery przedszkola.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Czeski Cieszyn jest 25 tysięczne miasto nad rzeką Olzą na granicy Polski i Czech. W czeskim Cieszynie żyje duża grupa Polaków żyjących i mieszkających tutaj od zawsze. Polacy są bardzo aktywni w życiu politycznym, kulturalnym i towarzyskim miasta.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18431
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15


Jak można zapisać dziecko do szkoły?

zapisy pruzebiegająod 1. - 30.4. w roku szkolnym poprzedzającym ukończenie przez dziecko 6 lat


W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

1. - 30.4.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1.9. początek

30.6. koniec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
na zakończenie każdej klasy świadectwo

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak


Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
szkoła jako podmiot prawny
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak, rola doradcza


Czy przy szkole działa biblioteka?*
Tak


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---


Czy placówka posiada stały dostęp do internetu*? 
Tak