Data aktualizacji: 2017-01-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu
- w języku lokalnym *Polnische Schule bei der Botschaft der Republik Polen in Wien
Miejscowość *Wiedeń
Kraj *

Austria

Ulica, nr domu*Promenadeweg 3

 

 

Kod pocztowy*

1230 Wiedeń

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Konsularny Wiedeń
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +43 1 8884158181Faks (z numerem kierunkowym kraju) +43 1 888415860

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): wieden@orpeg.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Hanna Kaczmarczyk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Hanna Kaczmarczyk Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Minister Edukacji Narodowej
00-918 Warszawa
Al.Szucha 26

Rok powstania szkoły.*
1977
Krótki opis szkoły *

Szkoła realizuje system stacjonarny kształcenia uzupełniającego w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce oraz nauczania początkowego w klasach młodszych – 1 raz w tygodniu po południu lub w soboty przed południem. Programy nauczania oparte są na Ramach programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych, działających za granicą.. Dodatkowo dzieci z klas I-III mogą uczestniczyć w soboty w lekcjach religii.

Wykorzystywane są podręczniki krajowe, w tym elementarz przygotowany przez MEN, w klasach I - III szkoły podstawowej, a także podręcznik internetowy "Włącz Polskę". Uczniowie klas I-III, IV-V szkoły podstawowej oraz I-II gimnazjum otrzymują bezpłatne podręczniki.

Liczba dzieci około 450 - od klasy I (naukę rozpoczynają dzieci siedmioletnie i na wniosek rodziców dzieci sześcioletnie) aż do liceum ogólnokształcącego. Są to zarówno dzieci pracowników delegowanych służbowo do pracy za granicą, jak i dzieci polonijne, które mają obywatelstwo polskie lub obce, również dzieci z rodzin mieszanych. Osoby mające polskie pochodzenie pobierają naukę bezpłatnie. Wszystkie dzieci równolegle uczęszczają do szkół kraju zamieszkania, gdzie realizują podstawowy obowiązek szkolny.  Otrzymują polskie świadectwa szkolne w zakresie nauczania uzupełniającego.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Wiedeń jako stolica Austrii jest równocześnie ośrodkiem skupiającym największą liczbę Polaków (przypuszczalnie na terenie całego kraju przebywa ich ok. 130 000). Szkoła jest ośrodkiem integrującym Polonię wiedeńską. Liczba uczniów świadczy o zainteresowaniu edukacją na wysokim poziomie oraz ciekawą ofertą dydaktyczno-wychowawczą i kulturalną.
Usytuowanie szkoły na terenie Kollegium Kalksburg, jednej z najstarszych i najlepszych szkół wiedeńskich, podnosi prestiż polskiej szkoły, ponadto zapewnia dogodne warunki lokalowe, co rekompensuje oddalenie szkoły od centrum miasta. Położenie nie jest żadną przeszkodą dla uczniów, którym zależy na wysokim poziomie nauczania. Szkoła oferuje ponadto bardzo bogatą ofertę imprez kulturalno-oświatowych np. cykliczne spotkania z pisarzami polskimi, akcje czytelnicze typu wieczorne i poranne czytanie, starszy czyta młodszemu, kultywowanie polskich tradycji (szkolne wigilie, jasełka, spotkania wielkanocne), apele i wieczornice historyczne, obyczaje szkolne (Studniówki, pasowania na ucznia, pożegnania absolwentów), szkolny teatr (warsztaty i spektakle np. "Król Maciuś I", "Powrót Sobieskiego", "Kwietnik polski", "25 lat. Historia pełna nadziei"), spotkania ze świadkami historii, dodatkowe zajęcia związane z indywidualizacją procesu dydaktycznego, współpracę ze specjalistami. Imprezy mają charakter otwarty dla środowiska. Charakter integracyjny ma szczególnie Polska Niedziela Sportowa i Dzień Dziecka oraz pikniki w Ambasadzie RP, mające na celu propagowanie języka polskiego, polskiej literatury i czytelnictwa.

SPK pełni też funkcję ośrodka metodycznego, organizuje różnorodne szkolenia, otwarte dla całego środowiska nauczycielskiego. Wspiera działania Ambasady RP w zakresie propagowania nauki języka polskiego w Austrii, służy pomocą np. w organizacji wizyt studyjnych nauczycieli austriackich w Polsce.

W Wiedniu prężnie działają organizacje polonijne, wśród których wyróżnia się Forum Polonii, Strzecha, Polonez. Takt, Polonika.
Szkoła współpracuje zarówno z polskimi placówkami (Ambasada, Stacja PAN, Instytut Polski), Polonią, Polską Misją Katolicką oraz szkołami obcymi. Ma też kontakty ze szkołami i ośrodkami metodycznymi w Austrii.

Szkoła uczestniczy w imprezach organizowanych przez środowisko polonijne i polskie placówki, zaprasza także przedstawicieli środowiska polonijnego na imprezy szkolne. Włącza się też w akcje charytatywne np. Marzycielska Poczta, pomoc polskim szkołom na Wschodzie.

Szkołę wspiera Rada Rodziców oraz działające przy niej Stowarzyszenie Mea Polonia.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy odbywają się w marcu i trwają do 15.06. oraz w miarę potrzeby dla dzieci przyjeżdżających z Polski w trakcie roku szkolnego.
Potrzebne dokumenty do wglądu to - dokument tożsamości dziecka i rodzica, zameldowanie. Należy dostarczyć świadectwo ukończenia klasy wcześniejszej (lub zdać egzamin klasyfikacyjny), zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły obcej, wypełniony wniosek o zapisanie dziecka wraz z załącznikami. Zapisy odbywają się bezpośrednio w szkole, w wyjątkowych przypadkach należy dokonać zgłoszenia przez e-mail albo telefonicznie.

Informacje i formularze są zamieszczane na stronie internetowej szkoły. Odbywa się też dzień otwarty.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Od marca do 15.06

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1.09.2016 do 24.06.2017

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa Ministerstwa Edukacji Narodowej z zaznaczeniem, że świadectwo to jest ważne łącznie ze świadectwem szkoły obcej.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Kierownik szkoły, umowy zawierane są na dany rok szkolny.Nauczyciele mają pełne kwalifikacje pedagogiczne, zgodnie z wymogami polskiego systemu oświatowego. Dodatkowo ukończyli kursy kwalifikacyjne do nauczania za.granicą

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rada Rodziców prowadzi aktywną działalność wspierającą proces dydaktyczno-wychowawczy, organizuje imprezy szkolne np. Mikołaj, karnawał), imprezy otwarte (np. Dzień Dziecka, Niedziela Sportowa), zaprasza teatry z Polski, dofinansowuje imprezy klasowe, bibliotekę, zakupy pomocy i wyposażenia, zajęcia logopedyczne i zajęcia wyrównawcze. Zgłasza wnioski i inicjatywy mające podnieść efektywność pracy szkoły.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---