Data aktualizacji: 2016-10-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedziba w Antwerpii
- w języku lokalnym *Poolse School gen. St. Maczek bij Ambassade van de Republiek Polen
Miejscowość *Antwerpia
Kraj *

Belgia

Ulica, nr domu*Jodenstraat 15

 

 

Kod pocztowy*

2000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Belgia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +32 3 2269212 GSM +32 475965158Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): spk.antwerpia@gmail.com; antwerpia@orpeg.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Pruska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Pruska Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. Szucha 25 00-918 Warszawa

Rok powstania szkoły.*
1997
Krótki opis szkoły *
SPK wynajmuje lokale w budynku szkoły belgijskiej, Sint-Jan Berchmanscollege w centrum miasta Antwerpia. W skad Punktu wchodzi:szkoła podstawowa,gimnazjum i liceum. Łączna liczba oddziałów 30; liczba uczniow 668.Placówka realizuje plan nauczania określony rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz programy ramowe nauczania dla szkół polskich i polonijnych poza granicami kraju.Placówka nosi imię Gen. St. Maczka, dla upamiętnienia bohaterskich czynów żołnierzy I Dywizji Pancernej pod dowództwem naszego Patrona.Za szczególne zasługi dla utrwalania pamięci narodowej szkoła została odznaczona orderem Kierownika Urzędu d/s Kombatantów.Poza działalnością statutową SPK realizuje pogaty program dydaktyczno-wychowawczy poprzez warsztay, projekty wewnatrz i zewnątrzszkolne.Nasza dziełalność bieżąca propagowana jest w informatorach społecznych jak stały newsletter szkoły w polonijnej gazecie Antwerpia po polsku, strona internetową SPK oraz facebook. Nasi uczniowie biorąc odział w licznych lokalnych i miedzynarodowych konkursach uzyskują bardzo wysokie lokaty.Szkoła prowadzi bliską współpracę z placówkami i przedstawicielstwami dyplomatycznymi, lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami polonijnymi, instytucjami edukacyjnymi w Belgii i placówkami pomocy socjalnej (m. in. CLB, INBURGRERING, Uniwersytet w Antwrpii). Szkoła ma wysoką rangę w ocenie władz oświaty belgijskiej. Precedensem w skali swiatowej jest fakt, wpisania naszej szkoły do Programu Współpracy pomiedzy Rządem RP a Rządem Flandrii na lata 2012-2015.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Antwerpia jest pięknym miastem, słynącym z zabytków architektury, dzieł sztuki flamandzkiej i drugiego pod względem wielkości portu na świecie. Językiem lokalnym jest język niderlandzki a językami urzędowymi są: niderlandzki, francuski i niemiecki. Na terenie Prowincji Antwerpia przebywa duża grupa reprezentująca społeczność polską.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Przyjmowanie dzieci, które przybyły bezpośrednio z Polski odbywa się przez cały rok.Dla uczniów zamieszkujących na terenie Belgii zapis jest dwuetapowy i trwa od 01 marca do 30 maja każdego roku szkolnego. Pierwszy etap to zgłoszenie elektroniczne ucznia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej szkoły www.szkolapolska.be, nastepnie weryfikacja i przyjęcie dokumentów tożsamości ucznia i rodziców oraz dokumentacji szkolnej (w przypadku uczniów kontynuujących naukę). Szkoła jest bezpłatna.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Od 01 marca do 30 czerwca.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

 Od 01 września do 30 czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
SPK wydaje urzędowe polskie świadectwa promocyjne oraz ukończenia szkoły, realizującej program uzupełniający. Świadectwa są wydawane uczniom, natomiast dokumentacja procesu nauczania archiwizowana jest w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, na ul. Rolnej 157 w Warszawie. Jest to placówka nadzorująca wszystkie szkoły systemu edukacji polskiej za granicą. Bieżace osiagnięcia uczniów moga byc monitorowane poprzez stały kontakt z nauczycielami, ale także poprzez dziennik elektroniczny.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia kierownik SPK w Antwerpii, po przeprowadzonym otwartm naborze na wolne stanowiska pracy. Kandydaci muszą spełnić warunki określone przez polskie prawo oświatowe w zakresie koniecznych kwalifikacji oraz musza wykazać sie cechmi osobowymi i kompetencjami niezbędnymi do pracy z uczniem w szkole polskiej za granicą.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
W  szkole dziala Rada Rodziców wspomagająca prace szkoły we wszystkich jej wymiarach.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---