Data aktualizacji: 2012-06-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny im. św. Jadwigi
- w języku lokalnym *Polská škola při Polském Velvyslanectví
Miejscowość *Praga
Kraj *

Czechy

Ulica, nr domu*Boleslavova 1/250

 

 

Kod pocztowy*

140 00

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Konsularny w Pradze
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00420 241 413 443Faks (z numerem kierunkowym kraju) 00420 241 413 443

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskas@o2.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
SPK w Pradze podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej RP a bezpośrednio Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG), którego siedziba znajduje się w Warszawie.

Rok powstania szkoły.*
1970
Krótki opis szkoły *
I. W skład szkoły wchodzą: • Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa • Publiczne Gimnazjum • Liceum Ogólnokształcące II. Do Szkoły Polskiej przyjmowane są dzieci: 1) obywateli polskich czasowo przebywających bądź stale zamieszkujących za granicą 2) oraz dzieci osób pochodzenia polskiego nie będących obywatelami polskimi. III. Nauka w Szkole Polskiej jest bezpłatna. IV. Szkoła realizuje: uzupełniający plan nauczania * wspomaganie nauczania języka polskiego, historii i geografii Polski poprzez zajęcia popołudniowe.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Pradze mieszka wielu Polaków - niektórzy przyjechali na kilka lat w poszukiwaniu pracy, inni są już na stałe. Przebywa tu też mała grupa studentów. W Pradze znajdują się: Ambasada RP, Wydział Konsularny, Instytut Polski. Działają: Klub Polski,Polska Parafia, stowarzyszenie polskich mam TramPOLina. Szkoła współpracuje z wszystkimi polskimi placówkami.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko do naszej szkoły można zapisać kiedykolwiek w ciągu roku szkolnego. Przy zapisie konieczne są: kopia świadectwa z ostatniej klasy, wypis z arkusza ocen, wypełniona karta zapisu.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Uczniowie otrzymują świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły, zgodnie z rozporządzeniem ministra MEN.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli na czas określony zatrudnia kierownik SPK.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy naszej szkole działa Rada Rodziców, która wspomaga szkołę poprzez udział w organizowaniu szkolnych imprez oraz ich dofinansowanie.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---