Data aktualizacji: 2018-10-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Św. Jana Pawła II w Oslo
- w języku lokalnym *Polsk Lørdagasskole
Miejscowość *Oslo
Kraj *

Norwegia

Ulica, nr domu*Postboks 2931 Tøyen

 

 

Kod pocztowy*

0608

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Konsularny przy Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Oslo
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +47 46 222 177Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): administracja@szkolapolska.no

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Aleksandra Adamik

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Underland Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie "Polsk Lørdagsskole/Polska Szkoła Sobotnia im. Św. Jana Pawła II w Oslo", którego prezesem jest Hanna Matras-Sand przy współpracy ośmioosobowego Zarządu, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.


Rok powstania szkoły.*
1988
Krótki opis szkoły *

Program nauczania obejmuje: język polski, historię i geografię Polski, śpiew, tańce ludowe i religię. Jest on dostosowany do poszczególnych grup wiekowych. Tworzone są programy nauczania dla poszczególnych klas dostosowane do nowej innowacyjnej "Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą" Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dominującą pozycję zajmuje język polski oraz szeroko rozumiana kultura polska. Wynika to zarówno z obowiazującego programu jak i faktu, że wszystkie lekcje prowadzone są w języku polskim i niosą ze sobą ogromny zasób słownictwa dotyczący także innych dziedzin życia. Najważniejszym zadaniem jest nauczanie poprawnego czytania i pisania oraz posługiwania się językiem polskim, rozbudzenie bądź utrwalenie zainteresowania Polską i jej kulturą.
Szkoła posiada rownież klasę zerową i grupę przedszkolną.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Oslo jest stolicą Norwegii zamieszkłą przez około pół miliona ludzi. W ostatnich latach masowa migracja spowodowała, iż liczba społeczności polskiej znacznie wzrosła.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18280
              - 2018/19289

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Wystarczy wypełnić formularz wpisowy znajdujący sie na stronie internetowej szkoły.

Opłatę semestralną wnosi opiekun dwa razy w roku, a przed rozpoczęciem się nowego semestru. Opłata semestralna naliczana jest corocznie i uzależniona jest głównie od wysokości czynszu ponoszonego przez szkołę za wynajem budyku szkolnego.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zgłoszenia przyjmowane są cały rok. Ostateczny termin to 30 kwiecień.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu a kończą w czerwcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła wystawia świadectwo ukończenia każdej klasy. Wzorowi uczniowie otrzymują nagrody książkowe. Nauczyciele otrzymują zaświadczenie potwierdzające wykonywanie zawodu wyuczonego w języku polskim i norweskim.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudniani są przez dyrektora szkoły oraz z-cę ds. pedagogicznych po zapoznaniu się z formalnymi kwalifikacjami nauczyciela i przeprowadzonym wywiadzie.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Przy szkole działa Rada Rodziców. Do jej obowiązków należy przede wszystkim wspomaganie w bieżącej działalności Zarząd szkoły, zabieganie o dofinansowanie, składanie w terminie podań i sprawozdań we właściwych instytucjach.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---