Data aktualizacji: 2019-02-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego im Jana Pawła II przy Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim
- w języku lokalnym *Schule für die Polnische Sprache und Kultur
Miejscowość *Mannheim
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*D 6, 9-11

 

 

Kod pocztowy*

68159

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Monachium
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4962124715Faks (z numerem kierunkowym kraju) +496211286862

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): monica.knafel@gmail.com/info@pmk-mannheim.eu

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Bogusław Banach

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Knafel Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Towarzystwo Szkolno- Kulturalne T.z. (Polnische Schul- und Kulturgesellschaft e.V.),
D 6, 9-11
D- 68159 Mannheim

Rok powstania szkoły.*
1992
Krótki opis szkoły *

Od 2007 roku Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim należy do Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech T.z..

Z biegiem lat ilość dzieci uczęszczających do szkoły wzrosła trzykrotnie. Nauka języka polskiego jako ojczystego prowadzona jest dziś w klasach od 1 do 9. Od roku szkolnego 2010/2011 prowadzone są również zajęcia z języka polskiego jako obcego.

W 2006 roku Szkoła Języka Polskiego nawiązała współpracę z Kołem Europejskim działającym przy Gimnazjum nr 1 oraz ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Twardogórze.
W 2009 roku nawiązała również kontakt z Kołem Geograficznym działającym przy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze.
Oprócz języka, uczniowie poznają także polską kulturę i tradycje oraz aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Polonii, między innymi poprzez organizowanie imprez kulturalnych
i występów artystycznych.

W roku szkolnym 2011/2012 odbyl sie kurs przygotowujacy uczniów do uzyskania certyfikatu potwierdzającego stopień znajomości języka polskiego jako obcego w ramach “Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” (ESOKJ) Rady Europy oraz w ramach systemu testowania biegłości językowej Stowarzyszenia ALTE (Association of Language Testers in Europe). Panstwowy Egzamin Certyfikatowy z Jezyka Polskiego jako Obcego odbyl sie w dniach 21-22 lipca 2012 r.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/1943

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Prosimy o kontakt telefoniczny:
Biuro Misji: 0621/24715
P. H. Olszański: 0621/495393
Dzieci zapisać można także mailowo lub bezpośrednio w szkole
Zapisy odbywają się przez cały rok

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy odbywają się początkiem roku szkolnego obowiązującego w landzie Baden Würtemberg.

W indywidualnych przypadkach można zapisać dziecko przez cały rok.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Lekcje zaczynają się tydzień po rozpoczęciu nauki w szkołach niemieckich, a kończą tydzień przed zakończeniem roku szkolnego w landzie Baden Würtemberg.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Na zakończenie roku szkolnego wydawane są zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach języka polskiego oraz świadectwa szkolne.

Tak zwane "Teilnahmebescheinigungen" wydawane są dzieciom celem zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach języka polskiego w regularnej szkole niemieckiej
Uznanie świadectwa leży w gestii szkoły niemieckiej.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rada Rodziców pod przewodnictwem lidera wspomaga nauczycieli przy organizacji akcji dochodowych na rzecz szkoły jak również pełni funkcję kontaktową z rodzicami w sprawach organizacyjnych szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---