Data aktualizacji: 2018-10-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Forum im. Marii Konopnickiej w Mostolesie
- w języku lokalnym *Colegio Polaco Forum Maria Konopnicka de Móstoles
Miejscowość *Móstoles
Kraj *

Hiszpania

Ulica, nr domu*Berlin, 2

 

 

Kod pocztowy*

28938

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Konsularny w Madrycie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +34 696 532 058 - Dyr. Beata GrzechFaks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): beakatarina@outlook.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Beata Katarzyna Grzech

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Beata Katarzyna Grzech Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Hiszpańsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Forum
www.polskiasociacionforum.org

Rok powstania szkoły.*
2003
Krótki opis szkoły *

Siedziba Szkoły znajduje się w Mostolesie i obszarem jej bezpośredniego oddziaływania na polonijną i hiszpańską społeczność jest Móstoles i przylegle miejscowości. Podstawowym dokumentem regulującym działalność szkoły jest Regulamin Polskiej Szkoły Forum. Uczniowie, ich rodzice lub prawni opiekunowie, Dyrekcja, nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły tworzą społeczność szkolną. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu szkoły bezpośrednio oraz poprzez udział swoich przedstawicieli w organach szkoły:

a. Radzie Szkoły

b. Dyrekcji Szkoły

c. Komitecie Rodzicielskim

d. Radzie Pedagogicznej

Uczniowie i nauczyciele są przyjmowani do Szkoły bez względu na wyznanie, poglądy polityczne lub obywatelstwo o ile zobowiązują się do wypełniania obowiązków nałożonych przez Szkołę, brania czynnego udziału w pracach Szkoły, popierania jej celów, przestrzegania Regulaminu Szkoły oraz Uchwał i Zarządzeń jej władz. Działalności szkoły przyświeca troska o dobro ucznia. Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność organów Szkoły i zespołów działających na terenie Szkoły, prowadzona jest w zgodzie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka. Naczelnym celem szkoły jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz podtrzymywania i umacniania więzi uczniów z językiem, historią i kulturą Polski oraz kształcenie młodych, światłych Europejczyków polskiego pochodzenia świadomych swej przynależności kulturowej i dumnych ze swych polskich korzeni. Językiem używanym na zajęciach jest język polski. Cele swe szkoła realizuje poprzez:

a. zapewnienie uczniom możliwości kształcenia się w zakresie przedmiotów ojczystych: języka polskiego, historii i geografii Polski.

b. zapewnienie uczniom możliwości sprawnego posługiwania się językiem polskim, oraz poznania kultury, historii i geografii Polski.

c. wyposażanie uczniów w wiedzę o Polsce, szerzenie jej wśród uczniów i propagowanie jej w hiszpańskim środowisku ich codziennej aktywności.

d. pielęgnowanie i przekazywanie młodemu pokoleniu Polaków i Hiszpanów polskiego pochodzenia polskich tradycji, dumy z pochodzenia narodowego oraz polskich i hiszpańskich zasad demokratycznych.

e. zapoznawanie uczniów z dorobkiem Polonii hiszpańskiej i jej udziałem w lokalnej społeczności madryckiej i społeczeństwie hiszpańskim.

f. branie udziału w życiu i pracach Polonii hiszpańskiej.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Móstoles jest drugim co do wielkości miastem w Regionie Autonomicznym Madrytu, zamieszkiwanym przez ok. 210.000 mieszkańców, usytuowanym 18 km na południowy zachód od stolicy Hiszpanii. Do szkoły Forum uczęszczają uczniowie z Mostolesu oraz okolicznych miejscowości: Leganes, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, a także przyległych miejscowości prowincji Toledo. Uczniowie to najczęściej dzieci z rodzin mieszanych – dwu narodowościowych.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1898
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy do szkoły prowadzone są przez cały rok szkolny drogą telefoniczną, internetową, bądź poprzez wizytę w szkole. Roczne czesne za jednego ucznia wynosi 220 €, z możliwością rozłożenia opłaty na dwa semestry. Istnieją również zniżki dla rodzin wielodzietnych (za każde kolejne dziecko 6,00 € zniżki w stosunku rocznym).

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Lista otwarta przez cały rok.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w miesiącu wrześniu i kończą w miesiącu czerwcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Uczniowie oddziałów przedszkolnych i wczesnoszkolnych na zakończenie roku szkolnego otrzymują świadectwa opisowe. Uczniowie klas szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych dostają świadectwa z roczną oceną z języka polskiego, historii oraz oceną za zachowanie. Uczestnicy kursu języka polskiego dla dorosłych otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na danym poziomie (podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany). Wydawane są również na prośbę rodziców zaświadczenia o uczęszczaniu do polskiej szkoły, w formie opisowej (czas nauki, organizacja szkoły, regulamin, realizowane programy, podręczniki, opinia nauczyciela).Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciele - woluntariusze prowadzący zajęcia dydaktyczne są selekcjonowani przez dyrekcję szkoły. Wszyscy posiadają właściwe wykształcenie pedagogiczne. Ogromna większość z nich jest związana ze szkołą od wielu lat i posiada duże doświadczenie w szkolnictwie, w tym w szkolnictwie polonijnym.


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Zgodnie z Regulaminem Szkoły, Walne Zebranie Rodziców (lub prawnych przedstawicieli)uczniów dokonuje na okres 1 roku wyboru Komitetu Rodzicielskiego określając liczbę jego członków. Komitet Rodzicielski jest organem reprezentującym w Szkole ogól rodziców i działa zgodnie z zasadami Regulaminu Komitetu Rodzicielskiego zatwierdzonego przez Walne Zebranie rodziców. Celem Komitetu Rodzicielskiego jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia regulaminowej działalności Szkoły, a także: a. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły; b. współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym; c. gromadzenie funduszy dla wspomagania działalności Szkoły i ich wydatkowanie zgodnie z Regulaminem Komitetu Rodzicielskiego; d. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z Dyrekcją Szkoł i Radą Pedagogiczną, prawa do: • znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie; • uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności w opanowywaniu programu nauczania; • znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; • uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; e. wyrażania i przekazywania opinii do władz Szkoły na temat jej pracy; f. pomoc przy organizacji imprez dochodowych i okolicznościowych; g. pomoc przy organizacji wycieczek szkolnych; h. powoływanie i rozwiązywanie komitetów do wykonywania określonych zadań.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---