Data aktualizacji: 2016-03-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła - nauka języka polskiego jako ojczystego (istnieje od 1996)
- w języku lokalnym *Herkunftssprachlicher Unterricht (HSU)
Miejscowość *Düsseldorf
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Heidelbergerstr. 75

 

 

Kod pocztowy*

40229

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia - Niemcy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 tel. +00 49 2103360208Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): e-mail: ula.suchy@web.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Rok powstania szkoły.*
1996
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła w Düsseldorfie nie jest szkołą dzienną, lecz jedynie nauczaniem uzupełniającym. Uczniowie spotykają się po lekcjach, w wyznaczonej szkole publicznej, raz w tygodniu na trzy godziny lekcyjne. Przedmiotem głównym jest język polski wzbogacony wiadomościami z historii i geografii Polski. Zajęcia są bezpłatne i prowadzone są dla uczniów szkół podstawowych, klasy 1-4 oraz dla uczniów wszystkich form szkół ponadpodstawowych, klasy 5-10. Wystawiane są oceny, które wpisywane są do niemieckich świadectw szkolnych. Edukacja w naszej szkole kończy się egzaminem końcowym w 9 lub 10-tej klasie. Certyfikat uzyskany po zdanym egzaminie daje możliwość studiowania w Polsce. Nauka jest bezpłatna.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła znajduje się w Düsseldorfie, miastem stołecznym Nadrenii Westfalii.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są w sekretariatach szkół niemieckich lub bezpośrednio przez nauczycielkę.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Wystawiane są oceny, które wpisywane są do niemieckich świadectw szkolnych. Edukacja kończy się egzaminem końcowym w 9 lub 10-tej klasie. Uczniowie otrzymują "Bescheinigung über die Sprachprüfung in der Herkunftssprache - Polnisch - nach § 5 Abs.3 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I (APO - SI)" - Zaświadczenie egzaminu z języka ojczystego - polskiego - na poziomie APO-SI. Świadectwo to jest certyfikatem językowym i daje mi.in. możliwość studiowania w Polsce.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
niemiecki urzad szkolny
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rodzice pomagają w przygotowaniach imprez szkolnych i pozaszkolnych. Na początku roku szkolnego wybierane są w poszczególnych klasach trójki klasowe, które wspierają nauczycielkę w organizowaniu imprez szkolnych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---