Data aktualizacji: 2012-09-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Moskwie
- w języku lokalnym *
Miejscowość *Moskwa
Kraj *

Rosja

Ulica, nr domu*Bolshoy Tishinskiy per. 1

 

 

Kod pocztowy*

123 557

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +74952311701Faks (z numerem kierunkowym kraju) +74952311702

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sekretariatspwm@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG).

ul. Rolna 175

02-729 Warszawa

Organ prowadzący szkołę: Minister Edukacji Narodowej


Rok powstania szkoły.*
1968
Krótki opis szkoły *

Szkoła prowadzi nauczanie uzupełniające (edukacja wczesnoszkolna, język polski, wiedza o Polsce). Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu - w czwartek, piątek lub sobotę, w salach lekcyjnych znajdujących się w budynku mieszkalnym Ambasady RP w Moskwie. W procesie nauczania wykorzystywane są częściowo podręczniki krajowe, a docelowo obowiązujący będzie podręcznik internetowy "Włącz Polskę". Do szkoły uczęszczają dzieci w wieku szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Są to zarówno dzieci pracowników delegowanych do pracy za granicą, dzieci polonijne, które mają obywatelstwo polskie oraz te, które chcą uczyć się w języku polskim. Wszystkie dzieci równolegle uczęszczają do szkół kraju zamieszkania, gdzie realizują podstawowy obowiązek szkolny.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Moskwa jest stolicą Federacji Rosyjskiej, a jednocześnie największym miastem Rosji, liczącym ponad 11 mln. mieszkańców. Na terenie Moskwy działają organizacje polonijne.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Nauka jest bezpłatna.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Świadectwa Ministerstwa Edukacji Narodowej z zaznaczeniem, że świadectwo to jest ważne łącznie ze świadectwem szkoły lokalnej.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

W szkole działa Rada Rodziców, której zasady funkcjonowania określa statut szkoły. Dodatkowo wspomaga ona finansowo i organizacyjnie szkołę. Rada Rodziców prowadzi aktywną działalność wspierającą proces dydaktyczno-wychowawczy, organizuje imprezy szkolne, np. bale karnawałowe, imprezy otwarte typu Dzień Dziecka, spotkanie wigilijne, śniadanie wielkanocne, funduje nagrody, bilety do kina i teatru, dofinansowuje imprezy klasowe, bibliotekę. Zgłasza wnioski i inicjatywy mające podnieść efektywność pracy szkoły.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---