Data aktualizacji: 2013-02-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Sztokholmie
- w języku lokalnym *
Miejscowość *Sztokholm
Kraj *

Szwecja

Ulica, nr domu*Karlavägen 35

 

 

Kod pocztowy*

114 32

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Konsularny Ambasady Polskiej w Sztokholmie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +46 702 461 849Faks (z numerem kierunkowym kraju) +46 8750350

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sekretariat.szkolapolska.se@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Minister Edukacji Narodowej
Al. Szucha 26
00-918

Rok powstania szkoły.*
1975
Krótki opis szkoły *

Szkoła realizuje uzupełniający plan nauczania w systemie stacjonarnym na trzech etapach edukacyjnych: szkoły podstawowej, gimnazjum i liecum, w zakresie języka polskiego, historii Polski, geografii Polski, kształcenia zintegrowanego w klasach trzecich SP. Od roku szkolnego 2011/2012 wdrażane są Ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych. Reforma programowa zakończy się w r. 2014, a nauczanymi przedmiotami będą język polski i wiedza o Polsce.

W ostatnich klasach, realizujących polską podstawę programową, obowiązują te same podręczniki, które używane są w kraju. Nauczyciele opracowują autorskie programy nauczania lub modyfikują programy innych autorów.

W klasach realizujących Ramy programowe wykorzystywane są częściowo podręczniki krajowe, a docelowo obowiązujący będzie podręcznik internetowy "Włącz Polskę".

Do szkoły uczęszczają dzieci obywateli polskich czasowo i stale przebywających za granicą, w wieku od 6 lat do klasy maturalnej.

Uczniowie do 16 r. ż. podlegają obowiązkowi szkolnemu w kraju zamieszkania.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
 

Sztokholm jest malowniczo położoną stolicą Królestwa Szwecji, którego językiem urzędowym jest szwedzki. Przebywa tu około 30-40 tys. Polaków. Szkoła jest punktem skupiającym Polonię- zarówno „starą”, jak i „nową”.

 

Usytuowanie szkoły w pobliżu centrum oraz polskiej Ambasady czyni ją atrakcyjniejszą.

 

W Sztokholmie aktywnie działa Polonia- organizowane są wydarzenia kulturowe przez różne instytucje, m.in. Instytut Polski, Agencję PolArt, PolonięInfo.

Szkoła współpracuje z wieloma ośrodkami życia kulturalnego i polonijnego.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

 

a) wypełnienie kwestionariusza i przesłanie e-mailem; sekretariat.szkolapolska.se@gmail.com , pocztą na adres :

 

SPK przy Ambasadzie RP

 

Karlavagen 35

 

114 32 Stockholm

 

SVERIGE

 

lub dostarczenie go osobiście kierownikowi szkoły – do sekretariatu przy bibliotece SPK (Sysslomansgatan 8, T-Fridhemsplan), siedziba TP „Ogniwo”

 

b) okazanie odpowiedniego świadectwa ze szkoły w Polsce lub świadectwa ze szkoły szwedzkiej.

c) W razie przerwy w nauce wynoszącej jeden rok (i dłużej) lub braku świadectwa z poprzedniej szkoły, przeprowadza się egzamin sprawdzający z przedmiotów obejmujących edukacje w danej klasie, do której uczeń będzie uczęszczał.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa Ministerstwa Edukacji Narodowej z zaznaczeniem, że świadectwo to jest ważne łącznie ze świadectwem szkoły obcej.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudniani są na zasadach określonych przez MEN przez Kierownika SPK.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Rada Rodziców aktywnie wspiera pozadydaktyczne działania szkoły, organizuje imprezy szkolne (Wigilia, karnawał), dofinansowuje imprezy klasowe, bibliotekę, wyposażenie nauczycieli i sekretariatu, zajęcia logopedyczne, wspiera działania ośrodków polonijnych. Swoją pracą podnosi jakość placówki.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---