Data aktualizacji: 2013-04-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła sobotnio - niedzielna przy Stowarzyszeniu WISŁA
- w języku lokalnym *Школа воскресенная Oбщество WISŁA
Miejscowość *Jałta
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Puszkińska 25

 

 

Kod pocztowy*

98635

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Sewastopolu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38050156128Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): yaltastom@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Kulturalno - Oświatowe Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Ukraińskiej WISŁA
Prezes Tatian Rudnicka
Ukraina, AR Krym
98612 Jałta
ul. Spendiarowa 6/50

Rok powstania szkoły.*

Krótki opis szkoły *
W zajęciach uczestniczą osoby dorosłe, pragnące podtrzymywać związki z polską kulturą i językiem, poznawać historię i tradycje kraju ich przodków.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Stowarzyszenie liczy około 50 członków, regularnie w zajęciach uczestniczy około 15 osób. Członkowie chętnie podtrzymują kontakt z żywym językiem polski przez uczestniczenie w zajęciach szkółki sobotnio-niedzielnej. Lubią poznawać i utrwalać wiedzę o polskiej kulturze, historii, obyczajach, folklorze i tańcach ludowych, bio udział w Ogólnokrymskim Konkursie Recytatorskim w Symferopolu.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Należy zgłosić się do prezesa Stowarzyszenia w dowolnym momencie.Nauka jest bezpłatna

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
nie dotyczy


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel pracuje na zasadach wolontariatu.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
nie dotyczy

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---