Data aktualizacji: 2014-07-23

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *PSD im. Henryka Sienkiewicza
- w języku lokalnym *Henryk Sienkiewicz Polish Supplementary School
Miejscowość *Brooklyn,NY
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*1514 - 72 Street

 

 

Kod pocztowy*

11228

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 1 718 666 5404Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kubickaa@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Towarzystwo Oświatowe im. Henryka Sienkiewicza
1514 - 72 Street
Brooklyn, NY 11228


Rok powstania szkoły.*
1928
Krótki opis szkoły *
Obecnie w szkole uczy się prawie 300 uczniów z którymi pracuje 17 wykwalifikowanych nauczycieli. Szkoła posiada 2 oddziały przedszkolne dla 3 i 4 letnich dzieci oraz oddzial zwany zerówką, klasy od 1 do 8 i klasy licealne.
Uczniowie biorą udział w licznych konkursach szkolnych, międzyszkolnych a nawet międzynarodowych gdzie zajmują wysokie lokaty i wyróżnienia. Szkoła wychowuje również uczniów w duchu narodowo - patriotycznym poprzez aktywny udział w życiu Polonii.

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Dzielnica w której zlokalizowana jest szkoła zamieszkała jest przez bardzo dużą grupę ludności polskiego pochodzenia

 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Rejestracja uczniów odbywa się pod koniec roku szkolnego/ maj
rejestracja jest bezpłatna

 

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwo szkolne Centrali Polskich Szkól Doksztalcających
dyplomy, nagrody książkowe

 Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia Towarzystwo Oświatowe im. H. Sienkiewicza na wniosek dyrektora szkoły. Wymagane - legalny pobyt, wykształcenie pedagogiczne oraz zaangażowanie w życie i działalność szkoły.

 


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nadzór prawno - finansowy sprawuje Towarzystwo Oświatowe im. H. Sienkiewicza, jest to organizacja społeczna zlożona głównie z rodziców uczniów lub też absolwentów, której celem jest opieka prawna oraz zapewnienie funduszy na działalność szkoły i potrzeby uczniów.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---