Data aktualizacji: 2014-09-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkółka sobotnio-niedzielna przy Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie Polakow im. Jana Pawła II w Emilczynie
- w języku lokalnym *суботньо-недільна школа при культурно-освітньому товаристві поляків ім. Яна Павла ІІ
Miejscowość *Еmilczyn
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Bluchera 1/11

 

 

Kod pocztowy*

11201

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnica
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380974299236Faks (z numerem kierunkowym kraju) +380414942488

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): korbutl@mail.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Luda Korbut

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo Polaków im. Jana Pawla II 11-201 Emilczyn, ul. Bluchera 1\11 obwód żytomierski Ukraina

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Szkoła sobotnio-niedzielna dziala przy Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie Polaków im. Jana Pawla II.Do szkoły uczęszcza młodzież i dzieci nie tylko polskiego,ale i ukraińskiego pochodzenia.Szkoła mieści się w Domu Polskim, który znajduje się w lokalu Spółdzielni Mieszkanodwej, a który został zakupiony przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". W Domu Polskim jest klasa, biblioteka,gabinet prezesa,pokój nauczycielski, kuchnia, łazienka.SZkoła wyposażona jest w podręczniki,tablice gramatyczne, schematy. Młodzież korzysta z komputera,drukarki,projektora.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Emilczyn to nieduże miasteczko, liczące około 4 tys. mieszkańców, wśród których około 10% stanowią Polacy. Mamy swój Kościół rzymsko-katolicki.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Wydajemy zaświadczenie o ukończeniu klasy

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
ORPEG
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie działa

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---