Data aktualizacji: 2020-02-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Stowarzyszenie Dzieci Polsce / Polska Szkoła Sobotnia im Jana Brzechwy w Moss
- w języku lokalnym *Foreningen Barna Polen
Miejscowość *Moss, Drammen II oddział
Kraj *

Norwegia

Ulica, nr domu*Vesteråsveien 45, 1570 Dilling, Linnestranda 69, Lier

 

 

Kod pocztowy*

1526

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Oslo
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4748679643Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Izabela Bielińska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Marta Walczak Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Foreningen Barna Polen* Stowarzyszenie Dzieci Polsce. Polska Szkoła Sobotnia im Jana Brzechwy , Vesteråsveien 45, 1570 Dilling  adres do korespondencji Borkenveien 5e, 1339 Voyenenga

W roku szkolnym 2019./2020 powstał II odział w Drammen, nr organizacyjny ten sam 813227932 


Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *

Polska Sobotnia Szkoła w Moss nosi nazwę Foreningen Barna Polen - ma na celu podejmowanie działań na rzecz propagowania kultury, historii i języka polskiego wśród dzieci polskich oraz z rodzin mieszanych, w tym szeroką współpracę z fundacjami i szkołami z Polski polegającą na organizowaniu konkursów i projektów międzynarodowych. Nowością w naszej w szkole są zajęcia z przyrody, które zapewnią dzieciom wiele atrakcji. Szkoła oferuje kółka zainteresowań. Plastyczne, muzyczne, gimnastyczne, szachy oraz kółko historyczne.

Realizujemy projekty edukacyjne :  nauczanie domowe,  Erasmus + 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Według danych z roku 2005 gminę zamieszkuje 28 040 osób, średnio na 1 km² wypada 444,23 osób. Pod względem zaludnienia Moss plasuje się na 27 miejscu wśród norweskich gmin.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1985
              - 2019/20100

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu, kończą w czerwcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Świadectwa zatwierdzone przez MEN w polskim systemie oświaty  wystawiane przez szkołę w Polsce (Stowarzyszenie Przyjaciół Gdańskie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku) w ramach nauczania domowego. Uczniowie zdają egzaminy po zakończeniu roku szkolnego. Szkoła przygotowuje  uczniów do egzaminów i w nauczaniu realizuje polską podstawę programową na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz stosowanych przepisów wykonawczych.  Ponadto szkoła wystawia
świadectwa PSS Moss i Drammen na zakończenie każdego roku szkolnego. 


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor zatrudnia nauczycieli na zasadzie wolontariatu, nauczyciele otrzymują umowy na prawach norweskich.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Działa rada rodziców Przewodnicząca Rady Rodziców – ma za zadanie współpracować z dyrekcją placówki, utrzymywać kontaktów z rodzicami i dbać o sprawny przepływu informacji oraz promować działalność polskiej sobotniej szkoły. Na przewodniczącej spoczywa również obowiązek prowadzenia kantyny szkolnej.Rada Rodziców – wybierana jest spośród rodziców dzieci zapisanych do Foreningen Barna Polen, rządzi się własnym regulaminem, który jednak nie może być sprzeczny ze statutem placówki. W skład Rady Rodziców wchodzą: przewodnicząca oraz dwóch członków. Członkowie Rady Rodziców to osoby, które zgłosiły się do pełnionej funkcji dobrowolnie. Ich zadanie polega na wspieraniu i udzielaniu wszelkiej pomocy przewodniczącej RR.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---