Data aktualizacji: 2017-09-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła-Gimnazjum Nr 23
- w języku lokalnym *Школа-гимнасия Номер 23
Miejscowość *Ałmaty
Kraj *

Kazachstan

Ulica, nr domu*ulica Satpajewa 3a

 

 

Kod pocztowy*

050013

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Okręg ałmatyński, Konsulat Generalny RP w Ałmaty
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +7 255 85 38Faks (z numerem kierunkowym kraju) +7 255 85 38

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): schoolgimnazia23@mail.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Sundetowa Saida Magzomowna

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Упровление образования города Алматы tel.+ 7 271 65 09

Rok powstania szkoły.*
1995
Krótki opis szkoły *
Szkoła – Gimnazjum nr 23 istnieje od ponad 50. lat. W chwili obecnej uczy się w niej 484 uczniów łącznie z klasami nauczania początkowego. W szkole funkcjonują 2 profile nauczania: ścisły obejmujący klasy geograficzne i klasy matematyczne oraz humanistyczny obejmujący klasy z intensywnym językiem angielskim i językiem polskim ( obecnie nauczanym fakultatywnie) w formie kursów specjalistycznych oraz fakultetów. Wielu uczniów uczestniczy w konkursach i olimpiadach na szczeblu rejonu i miasta, zajmując przy tym czołowe miejsca. Dzięki doświadczeniu i oddaniu nauczycieli pracujących w Gimnazjum nr 23 absolwenci z powodzeniem zdają egzaminy maturalne (INT). .
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Miasto Ałmaty jest największym miastem Kazachstanu, liczącym prawie 2 miliony mieszkańców. W mieście działa jedno stowarzyszenie, zrzeszające Polaków: Centrum Społeczno-Kulturalne Polaków w Ałmaty "Więź", powstałe 25 października 2014 roku ( po zjednoczeniu dwóch stowarzyszeń ). Prezesem jest Oleg Czerwiński. Lokalną społeczność polską szacuje się na około tysiąca rodaków.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1829
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Przed początkiem roku szkolnego.   Obecnie funkcjonują trzy klasy: klasa VIII, IX, X,  łącznie uczęszcza do polskich klas 29 uczniów. 

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Przed początkiem roku szkolnego. 

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się 1 września, a kończą 25 maja. 


Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia szkoły.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele są zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, otrzymują zapłatę zgodną z lokalnym systemem wynagradzania.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
W szkole funkcjonuje Rada Rodziców, jej kompetencje wynikają z uprawnień rodzicielsko - opiekuńczych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---