Data aktualizacji: 2019-02-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Tamworth
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Tamworth
Miejscowość *Tamworth
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Wilnecote Lane

 

 

Kod pocztowy*

B77 2LF

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 07894428137Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pstamworth@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Cisek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Teresa Warcaba Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polish Community of Tamworth
53 Neville Street
Tamworth
B77 2BD

Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *

Szkoła w roku szkolnym 2014/2015 zgromadziła ponad 50 dzieci, uczących się w 4 klasach. Każda klasa jest prowadzona przez wykwalifikowanego i doświadczonego nauczyciela. W zajęciach pomaga również grupa nauczycieli asystentów.

W roczniku 2016/2017 w naszej szkole uczyło się 52 dzieci.

Rok szkolny 2017/2018 zgromadził 37 uczniów w wieku od 4 do 13 lat.

Rok szkolny 2018/2019 to zajęcia w 6 klasach dobranych do wieku dzieci, których jest 47 w wieku 4 do 15 lat.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1837
              - 2018/1947

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Opłata to 20 funtów za miesiąc za pierwsze dziecko i 10 funtów za drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny. Opłaty wnoszone są kwrtalnie poprzez wpłatę na konto szkoły lub osobiście przed lub po zajęciach.

Każde dziecko musi mieć wypełniony formularz przyjęcia, podpisdany przez rodzica lub opiekuna. Formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej szkoły.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Dzieci można zapisywać przez cały rok szkolny.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu a kończą w lipcu. Dokładny kalendarz zajęć jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa/dyplomy ukończenia klasy dla każdego ucznia w danym roku szkolnym.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Wszyscy pomagający nauczyciele poświęcają swój czas charytatywnie.


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---