Data aktualizacji: 2016-09-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa i Przedszkole imienia Gustawa Przeczka z Polskim Językiem Nauczania
- w języku lokalnym *Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím
Miejscowość *Třinec
Kraj *

Czechy

Ulica, nr domu*Nádražní 10

 

 

Kod pocztowy*

73961

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Ostrawie Blahoslavova 4 701 00 Ostrawa
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +420558332407Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pzstri1@volny.cz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Ministerstwo Szkolnictwa Republiki Czeskiej

Rok powstania szkoły.*
1851
Krótki opis szkoły *
Od 1.9. 2013 oficjalna nazwa szkoły brzmi: 
Szkoła Podstawowa i Przedszkole imienia Gustawa Przeczka z Polskim Językiem Nauczania, Trzyniec, Dworcowa 10.
Trzyniecka podstawówka przetrwała wszystkie przeciwieństwa losu i od początku swego istnienia zawsze godnie spełniała swoje zadanie, wychowując i przygotowując do przyszłego samodzielnego życia młodzież polską na Zaolziu.
Obecnie szkoła przy ulicy Dworcowej 10, posiada 3 budynki. W budynku pierwszym-głównym, uczą się dzieci z drugiego stopnia tzn. klasy od 6 do 9, znajduje się tam również gabinet dyrektora, biblioteka oraz atelier szkolny z piecem ceramicznym, warsztat szkolny, klasopracownie komputerowa, fizyczno-chemiczna, biologiczna, muzyczna. W budynku drugim, po przeciwnej stronie boiska, uczą się dzieci młodsze z pierwszego stopnia, tzn. klasy od 1 do 5. Umieszczona jest tam też sala gimnastyczna, stołówka i dwa lokale świetlicy szkolnej. W mniejszym trzecim budynku swoje miejsce ma klub szkolny oraz klasopracownia gotowania i szycia. Na teranie szkoły jest asfaltowe boisko do koszykówki i siatkówki oraz boisko do piłki nożnej ze sztuczna nawierzchnią.
W szkole oprócz normalnych zajęć lekcyjnych, odbywają się zajęcia z religii katolickiej i ewangelickiej. Działa wiele kółek zainteresowań. Uczniowie zdobywają szereg wyróżnień i nagród w konkursach nie tylko miejskich i powiatowych lecz także wojewódzkich ogólnopaństwowych a także w Polsce Europie czy nawet USA.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---