Data aktualizacji: 2016-09-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podtstawowa im. H.Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie
- w języku lokalnym *Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunko, příspěvková organizace
Miejscowość *Jabłonków
Kraj *

Czechy

Ulica, nr domu*ul. Školní 438

 

 

Kod pocztowy*

739 91

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ostrawa
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +420 558 357 885



Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pzs@jablunkov.cz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Urszula Czudek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Urszula Czudek



 Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Městký úřad
Dukelská 144
739 91 Jablunkov

Tel.:+420 558 340 611
fax: +420 558 340 619
posta@jablunkov.cz
Rok powstania szkoły.*
1928
Krótki opis szkoły *

Dziewięcioletnia szkoła podstawowa dla uczniów  od lat 6- 15. Nauka odbywa się wg czeskiej podstawy programowej w języku polskim we wszytkich przedmiotach (oprócz języka czeskiego).  Organizycyjnie podzielona jest na dwa stopnie.Stopień pierwszy : klasa 1-5, stopień drugi: klasa 6-9. Od klasy 6 do  uczniów z Jabłonkowa dołączają uczniowie z okolicznych szkół - małoklasówek, którzy naukę do klasy 5. pobierali w swojej miejscowości w szkole małoklasowej. Uczniowie oprócz języka polskiego uczą się obowiązkowo języka czeskiego (od klasy drugiej) angielskiego (od klasy trzeciej), a od klasy siódmej w ramach drugiego języka obcego - języka rosyjskiego lub niemieckiego. Szkoła proponuje bogatą oferta zajęć pozalekcyjnych, przebiega nauka religii, działają kółka sportowe,ruchowe, językowe, artystyczne, ceramiki, nauk przyrodniczych, matematyczne, ICT, szachy,  w szkole działa chór szkolny Jabłoneczka, Parlament Uczniowski, dla młodszych dzieci Świetlica Szkolna, czynna do godz. 16:30, stołówka szkolna.

Szkoła ściśle wpółpracuje z  szkolnym kołem Macierzy Szkolnej,  Radą Szkoły, w której pracują wybrani nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele miasta. Nauczciel są członkami Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC, działają w kołach Polskiego Związku Kulturalno- Oświatowego na rzecz polskiego społeczeństwa





Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Szkoła znajduje się w podgórskiej miejscowości Jabłonków. Jest szkołą zbiorczą, do której uczęszczają uczniowie z okolicznych wiosek.  Społeczność polska jest zrzeszona w różnych organizacjach polskich, które zastrzesza Kongers polaków w RC. Szkoła najbardziej współpracuje z Macierzą Szkolną, z Polskim Związkiem Kulturalno- Oświatowym. Do największych imprez kulturalnych należy Gorolski Święta, który co roku odbywa się w Lasku Miejskim w  Jabłonkowie.



Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Co roku szkoła ogłasza  zapisy do 1. klasy w terminie od- do , który podaje ministerstwo szkolnictwa.

Do innych roczników rodzic zapisuje dziecko na podstawie podania.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Dziecko należy zapisać do szkoły  w terminie, który podaje ministerstwo szkolnictwa na rok szkolny 2017-2018 w terminie  od 1.4. - 20.4. 2017. Zapisanie dziecka do innych rocznikóe jest możliwe w ciągu roku szkolnego.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?


Zajęcia rozpoczynają się 1.9. - kończą się 30.6.



Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Uczeń na zakończenie każdego roku  szkolnego  oraz po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo, które wydaje szkoła.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoły.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole działa rada szkoły złożona z przedstawicieli organu założycielskiego (gmina Jabłonków), rodziców i nauczycieli. Rada szkoły uchwala sprawozdanie doroczne, regulamin szkoły, szkolny program nauczania i zmiany w nim, opiniuje budżet szkoły itp. Wyraża swoje opinie również w sprawach ważnych dla szkoły.
Oprócz tego przy szkole działa organizacja Macierz Szkola zrzeszająca rodziców.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---