Data aktualizacji: 2018-09-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Sobotnia przy PMK w Hamburgu
- w języku lokalnym *Samstagsschule bei der Polnischen Katholischen Mission
Miejscowość *Hamburg
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Gr. Freiheit 41

 

 

Kod pocztowy*

22767

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Hamburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 40 310040Faks (z numerem kierunkowym kraju) +49 40 18016453

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): biuro@pmk-hamburg.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks. dr Jacek Bystron

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

dr Henryk Koszałka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Misja Katolicka
Gr. Freiheit 41
22767 Hamburg


Rok powstania szkoły.*
1978
Krótki opis szkoły *

Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania (przedmioty ojczyste), w cyklu nauczania ośmioletniej szkoły (uczniowie w wieku 6-14 lat). Dzieci uczestniczą w każdą sobotę w 3 lekcjach. Uczą się poprawnie pisać i czytać w języku polskim, poznają nasze narodowe tradycje, historię i geografię Polski oraz religię katolicką. Nauka w szkole jest prowadzona w oparciu o podstawy programowe dla uczniów uczących się za granicą. Poszczególni nauczyciele sami opracowują podręczniki i materiały dydaktyczne, które są następnie drukowane i rozprowadzane wśród uczniów na początku roku szkolnego. Są one dostosowane do potrzeb, możliwości i umiejętności uczniów. W klasach trzecich odbywa się przygotowanie do I Komunii św., a w klasach ósmych do sakramentu bierzmowania. Na koniec zajęć szkolnych dzieci biorą aktywny udział we mszy św. w kaplicy szkolnej. Dla chętnych dzieci i młodzieży prowadzi się kółka zainteresowań. Są to godzinne spotkania pozalekcyjne, takie jak: zajęcia plastyczne, schola dziecięca czy spotkania grupy Rycerstwa Niepokalanej.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18446
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy do szkoły odbywają się na pierwszych zajęciach rozpoczynającego się nowego roku szkolnego w Hamburgu.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Od sierpnia do listopada.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny trwa od połowy sierpnia do końca czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Uczniowie otrzymują na zakończenie roku szkolnego świadectwa w języku polskim i niemieckim. Oceny z języka polskiego są wpisywane przez niektóre szkoły niemieckie na ich świadectwa.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoły.Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole działa Rada Rodziców, która stara się wspomagać działania parafii w różnych akcjach na rzecz szkoły, uzyskując środki na jej funkcjonowanie. Rodzice prowadzą również sklepik uczniowski w czasie funkcjonowania szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---