Nazwa pola Wartość
ID 7725
Nazwa aktu prawnego Karta Polaka
Łącze interentowe do dokumentu
Tematyka
Charakter dokumentu inne
Kraj / kraje których dotyczy regulacja Polska
Tekst dokumentu
język dokumentu polski
krótki opis

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Posiadaczowi Karty przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 roku.

 Osoba, która ma Kartę Polaka:

     może bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
    może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
    może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
    może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty;
    może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
    może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
    może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja pochodzi ze strony MSZ. Tam także znajduje się więcej informacji.


obowiązuje od dnia 2007
Opublikowany (np. Dz.U nr...)
plik w formacie pdf
Autor wpisu Joanna Wójtowicz
Data aktualizacji 2016-07-14