Data aktualizacji: 2016-09-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Stowarzyszenie "Polska Klasa"
- w języku lokalnym *"Polyak Sinfi" Yamiyati
Miejscowość *Taszkent
Kraj *

Uzbekistan

Ulica, nr domu*ul. U.Nosyra 17

 

 

Kod pocztowy*

100070

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

REFERAT KONSULARNY AMBASADY RP w TASZKENCIE
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +998 946176856Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ekondratenko@swietlica.uz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Elena Kondratienko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

jak wyżej Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie "Polska Klasa", ul. U. Nosyra 17, 100070 Taszkent, UZBEKISTAN

Rok powstania szkoły.*
2002
Krótki opis szkoły *
Szkoła jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych językiem polskim i poznawaniem polskiej kultury, tradycji czy historii. W zajęciach uczestniczą członkowie taszkenckich stowarzyszeń polonijnych, a także osoby niezrzeszone. Zajęcia prowadzone są w wynajmowanej klasie Szkoły nr 25 w Taszkencie. W ciągu roku szkolnego organizowane są, nawiązujące do polskich tradycji, imprezy, a także konkursy z wiedzy o Polsce czy znajomości języka i historii Polski. "Polska Klasa" aktywnie współpracuje z Ambasadą i Konsulatem RP w Taszkencie. Członkowie Stowarzyszenia mieli już kilkakrotnie możliwość wyjazdu do Polski, a wielu młodszych uczestników zajęć kontynuuje rozpoczętą u nas naukę w polskich szkołach średnich i na polskich uczelniach.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Taszkent jest blisko trzymilionowym miastem. Mieszka w nim ponad 100 różnych narodowości. Polska społeczność liczy prawdopodobnie około trzech tysięcy osób. Niestety, nie są prowadzone badania nad dokładną liczebnością poszczególnych narodowości. Stowarzyszenie „Polska Klasa” zrzesza ponad 150 osób mieszkających w Taszkencie, Czyrczyku, Ałmałyku. Są to osoby w wieku od 8 do 80 lat. Większość członków Stowarzyszenia posiada polskie pochodzenie. Od lat spotykają się, aby podtrzymywać tradycje polskie w swoich rodzinach, organizują spotkania okolicznościowe, starają się, aby dzieci i młodzież znały kulturę i język swoich przodków.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy odbywają się we wrześniu. Wyjątkowo, ze względu na różne sytuacje życiowe, także w trakcie roku szkolnego uczestnicy zajęć bywają przyjmowani. 

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy odbywają się we wrześniu. 

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w maju.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie każdego roku szkolnego Stowarzyszenie wręcza słuchaczom dyplomy pamiątkowe.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel jest skierowany przez ORPEG.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---