Data aktualizacji: 2018-11-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polonijna Ambar w Valdemoro
- w języku lokalnym *Escuela Polaca Ámbar en Valdemoro
Miejscowość *Valdemoro
Kraj *

Hiszpania

Ulica, nr domu*c/Aguado 12 bajo B

 

 

Kod pocztowy*

28340

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Madryt
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +34 912 95 99 33Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): apambar2016@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Barbara Kuc

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Barbara Kuc Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszenie: Asociación Polaca Ámbar

c/Aguado 12 bajo B

28342 ValdemoroRok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *

Szkoła zatrudnia pięciu nauczycieli, pracujących w pięciu grupach:

a)     Grupa przedszkolna 3-5 lat.

b)     Grupa nauczania początkowego 6-7.

c)     Grupa 8-9 latków.

d)     Grupa  10 - 13 lat nauka od podstaw.

e)    Grupa 10 - 13 lat kontynuacja nauki

f)     Grupa dorosłych.

Nauczanie powierzono wyłącznie wykwalifikowanym nauczycielom z doświadczeniem w zawodzie.

Nauka obejmuje nauczanie języka polskiego z elementami geografii i historii w klasach starszych.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Polacy mieszkający w Valdemoro i okolicach to osoby zamieszkałe na terenie Hiszpanii od 10 i więcej lat. Najczęściej są to osoby w wieku 35 - 55 lat, w większości rodziny z dziećmi w wieku szkolnym. Głównym miejscem zatrudnienia mężczyzn jest budownictwo, kobiety pracują jako pomoce domowe lub opiekunki do dzieci czy osób starszych. Niemniej są osoby prowadzące własne firmy, czy pracujące w hiszpańskich przedsiębirostwach. Dominuje wykształcenie średnie, nie jest rzadkością spotkać osoby z wyższym wykształceniem. Wszyscy w mniejszym lub większym stopniu mówią po hiszpańsku. Dzieci są bardzo dobrze zasymilowane w hiszpańskim środowisku.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1827
              - 2018/1942

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy do szkoły prowadzi Stowarzyszenie. Rodzice wypełniają odpowiednią ankietę i uiszczają wpisowe.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Dzieci zapisywane są od czerwca do końca września. W październiku i listopadzie zapisy odbywają się na zasadzie naboru dodatkowego.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają sie w pierwszą sobotę października i kończą w drugą sobotę czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje wyłącznie zaświadczenie wewnętrzne potwierdzające uczestnictwo w zajęciach z opisową oceną postępów / poziomu ucznia.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Stowarzyszenie, na podstawie umowy o pracę na czas określony. W szczególnych przypadkach umowa woluntariatu.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Rada Rodziców wybierana jest po rozpoczęcie roku szkolnego i stanowi godną reprezentację rodziców uczniów. Kompetencje Komitetu Rodzicielskiego:

-        Powołuje oraz odwołuje rodziców ze stanowiska zajmowanego w Komitecie Rodzicielskim.

-         Występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 

Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia regulaminowej działalności Szkoły, a także:

-         pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły;

-         współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym;

-        gromadzenie funduszy dla wspomagania działalności Szkoły i ich wydatkowanie zgodnie z Regulaminem Komitetu Rodzicielskiego;

-         zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z Dyrekcją Szkół i Radą Pedagogiczną, prawa do:

-        znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie;

-        uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności w opanowywaniu programu nauczania;

-         znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

-         uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

-         wyrażania i przekazywania opinii do władz Szkoły na temat jej pracy;

-        pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych, kiermaszy itp.; 

pomoc przy organizacji wycieczek szkolnych;

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---