Data aktualizacji: 2016-12-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Kairze
- w języku lokalnym *-
Miejscowość *Kair
Kraj *

Egipt

Ulica, nr domu*37 Hassam Assem, ap 10, Zamalek

 

 

Kod pocztowy*

11211

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kair, Egipt
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +201005002840Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kair@orpeg.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Mariusz Budek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Mariusz Budek Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Organem prowadzącym dla Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Kairze jest Minister Edukacji Narodowej., natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 175 D.

Rok powstania szkoły.*
1973
Krótki opis szkoły *

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Kairze

Do punktu przyjmujemy dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieci ze środowiska polonijnego.

 

SPK w Kairze to publiczna polska placówka oświatowa w Egipcie, która działa już od ponad 41 lat. Prowadzi nauczanie uzupełniające na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum  w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce  (geografii, wiedzy o społeczeństwie i historii Polski) w oparciu o podstawę programową dla uczniów uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe ksztalcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

Nauka w naszym SPK umożliwia poznanie języka ojczystego, poszerzenie wiedzy o Polsce i jej obyczajach, a także kulturze ojczystego kraju. Dokładamy starań, aby nasi uczniowie wszechstronnie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych poznawali miejsce z którego pochodzą i jego literaturę. Przy punkcie działa polska biblioteka.

Szkoła realizuje uzupełniający plan nauczania.Wystawiamy świadectwa szkolne, obowiązujące w polskim prawie oświatowym. Dzieciom i młodzieży zapisanym do SPK w Kairze przysługuje legitymacja szkolna, ważna na terenie Polski. Wystawiamy ją na wniosek rodziców.

 

SPK w Kairze działa na podstawie statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  a w szczególności ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 1143 z późn. zm.).

Organem prowadzącym dla Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Kairze jest Minister Edukacji Narodowej., natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 175 D.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
-

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W sprawie zapisów do szkoły - prosimy o kontakt drogą elektroniczną: kair@orpeg.pl

Zgłoszenie ucznia

Zgłoszenie ucznia do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Kairze odbywa się w formie pisemnej. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia składają do kierownika szkoły:

1) wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia - załącznik nr 1,

2) kopię aktu urodzenia,

3) kopię paszportu,

4) oświadczenia (przetwarzanie danych osobowych; powiadomienie w nagłych sytuacjach; udostępnianie wizerunku, spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego) - załącznik nr 2,

5) kopię ostatniego świadectwa z polskiej szkoły (nie dotyczy uczniów zgłaszanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej),

6) zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły w Egipcie.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w pazdzierniku i konczą w czerwcu

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Wystawiamy świadectwa szkolne, obowiązujące w polskim prawie oświatowym.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Konkurs na stanowisko nauczyciela, 

Wymagania niezbędne: 

Zgodnie z art. 9 ustawy  Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) 

 Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. 

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.):

 

§ 4a. 

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I – III szkół podstawowych 
w szkole za granicą posiada osoba, która:
 

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania edukacji wczesnoszkolnej określone w § 2 ust. 1, § 3 lub
§ 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania edukacji wczesnoszkolnej  zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub
 

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, określone w § 2 ust.1, § 3 lub § 4 ust.1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

 


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
--

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---