Data aktualizacji: 2017-01-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY PRZY AMBASADZIE RP W LONDYNIE
- w języku lokalnym *Embassy in London’s Educational Consulting Unit
Miejscowość *LONDYN
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Gumley House Convent School St Johns Road, Isleworth Middlesex

 

 

Kod pocztowy*

TW7 6XF

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

LONDYN
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00 447594925149Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): oncek@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jacek, Naściszewski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

j.w Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
ORPEG

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
SPK działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 194, poz.1986), a od września 2010 na podstawie nowego  Rozporządzenia z dnia 31.08.2010 r. (Dz. U. Nr 10, poz.1443) w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Określa ono zasady organizacji szkół, sposób powoływania dyrektora lub kierownika, zasady finansowania ze wskazaniem źródła, itp. Szkoły tego typu funkcjonują na zasadach eksterytorialności. Z założenia miały one służyć przede wszystkim dzieciom polskich dyplomatów oddelegowanych  na placówki poza granicami kraju.  Taki charakter miały one do 1991 r., kiedy podjęto decyzję o przyjmowaniu „w miarę wolnych miejsc” dzieci obywateli polskich mieszkających za granicą, którzy nie są związani z placówkami dyplomatycznymi lub przedstawicielstwami wojskowymi. Organizacyjnie SPK podlega Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie (do grudnia 2010 Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą). Dokumentami prawnymi niższej rangi w szkole są także: statut szkoły, regulamin Rady Rodziców, regulamin Samorządu Uczniowskiego, regulamin ucznia, regulamin nauczyciela, a także zarządzenia kierownika. 

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Londyn

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---