Data aktualizacji: 2017-01-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie
- w języku lokalnym *Polish Saturday School of the Embassy of the Republic of Poland
Miejscowość *Waszyngton
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*2224 Wyoming Avenue N.W, .Washington, D.C.

 

 

Kod pocztowy*

20008-3992

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Okręg konsularny przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1 202-499-1925Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): waszyngton@orpeg.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Blandyna Hłasko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)

ul. Rolna 175 D 
02-729 Warszawa

 


Rok powstania szkoły.*
1990
Krótki opis szkoły *

SPK w Waszyngtonie realizuje uzupełniający program nauczania tzn. prowadzi zajęcia z wybranych przedmiotów nie objętych nauczaniem w szkołach amerykańskich oraz przedmiotów, w nauczaniu których występuja istotne różnice między programem szkoły polskiej i amerykańskiej. Stawiamy sobie dwa równorzędne cele: umożliwienie uczniom kontynuowania edukacji w Polsce oraz propagowanie tradycji Ojczyzny i języka polskiego.

Do naszej szkoły uczęszczaja dzieci przebywające tymczasowo na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz dzieci Polonii amerykańskiej.

Uczeń kończący naukę w danym roku szkolnym otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujacych w systemie oświaty Rzeczpospolitej Polskiej.

Zajęcia w szkole trwaja od września do czerwca i odbywają się w soboty w godz. od 9.00 do 15.00 zgodnie z planem lekcji danej klasy. Uczniowie klas I - III SP realizuja program nauczania w wymiarze 4 godzin tygodniowo, natomiast uczniowie klas IV - VI SP oraz klas gimnazjalnych w wymiarze 5 godzin tygodniowo.

Zajęcia SPK w Waszyngtonie odbywają się  w budynku Longfellow Middle School (Fairfax County Public Schools) w stanie Wirginia.

Adres: 2000 Westmoreland Street, Falls Church, VA 22043 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zgłoszenia uczniów można dokonać poprzez wysłanie zeskanowanego wniosku o przyjęcie ucznia i kwestionariusza zgłoszeniowego (załączniki nr 1 i 2) na następujący adres mailowy: waszyngton@orpeg.pl jednakże oryginały wszystkich wymaganych dokumentów (łącznie z oryginałem wniosku i kwestionariusza) należy złożyć osobiście u kierownika SPK w wyznaczonym terminie w pokoju nauczycielskim 113 w Longfellow Middle School, 2000 Westmoreland Street, Falls Church, VA 22043.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia ucznia do szkoły:

1) wniosek o przyjęcie dziecka do SPK (załącznik 1)

2) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia (załącznik 2)

3) oświadczenie/zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 3)

4) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w amerykańskim systemie edukacyjnym (załącznik 4)

Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujących dokumentów: paszportu dziecka (polskiego lub kraju, którego dziecko jest obywatelem) oraz paszportów lub dowodów osobistych rodziców/opiekunów prawnych.

SPK zastrzega sobie prawo przeprowadzenia egzaminu poziomującego ucznia. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających wymagane kryteria. Uczniowie będą przyjmowani jedynie w przypadku posiadania wolnych miejsc w danej klasie. 

Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Do szkoły mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami do nauki oraz odpowiednimi warunkami kadrowymi.

Każde dziecko musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym oraz musi spełniać obowiązek szkolny w amerykańskim systemie edukacyjnym. 

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Uczeń kończący naukę w danym roku szkolnym otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujacych w systemie oświaty Rzeczpospolitej Polskiej.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---