Data aktualizacji: 2017-02-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza
- w języku lokalnym *Henryk Sienkiewicz Polish Supplementary School
Miejscowość *Brooklyn, New York
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*1514 - 72nd Street, Brooklyn, NY

 

 

Kod pocztowy*

11228

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 17186665404Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dyrektor@szkolapl.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Kubicka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Kubicka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Towarzystwo Oświatowe im. Henryka Sienkiewicza

Henryk Sienkiewicz Educational Society

1514 - 72 Street, Brooklyn, NY 11228


Rok powstania szkoły.*
1928
Krótki opis szkoły *

Najważniejszym celem działalności szkoł,y od początku jej powstania po dzień dzisiejszy, jest nauka języka polskiego, historii i geografii, szerzenie polskiej kultury i tradycji oraz szeroko pojętego patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia. Szkola posiada odziały przedszkolne (3 i 4 latka), zerówkę, klasy 1 - 8 oraz klasy licealne. Przygotowuje uczniów do egzaminów z języka polskiego: LOTE (Language Other Than English) oraz Egzaminu Certyfikatowego. Szkoła posiada własną bibliotekę, hymn szkolny wraz z ceremoniałem szkolnym, stronę internetową www.szkolapl.org. oraz koszulki szkolne. Od 2012 roku szkoła wydaje własną gazetkę "Płomyk".  W szkole uczy się obecnie ponad 300 uczniów w wieku od lat 3 do 17.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Rejestracji dokonują rodzice, wypełniając formę rejestracyjną na szkolnej stronie internetowej

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Rejestracja rozpoczyna się w marcu do maja na nowy rok szkolny

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

od połowy wrzęsnia do połowy czrwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Świadectwo ukończenia klasy - klasy 1- 8

dyplom absolwenta - klasa 8

świadectwo ukonczenia klasy licealne

dyplom abiturienta - klasa maturalna

dyplom ukończenia oddziału przedszkolnego - klasy przedszkolne plus zerówkaCzy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Organ nadrzędny - Towarzystwo Oświiatowe im. Henryka Sienkiewicza

po złożeniu aplikacji i przedstawieniu dokumentów poświadczających pedagogiczne wykształcenie.


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---