Data aktualizacji: 2017-09-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska Sióstr Serafitek przy parafii Wniebowzięcia NMP w Kamionce Buskiej
- w języku lokalnym *Школа Пщльска
Miejscowość *Kamionka Buska
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Jana Pawła II 5

 

 

Kod pocztowy*

80 400 Kamionka Buska

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Lwów
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38987577477Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): wistachow477@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

nie ma

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ks. Wiktor Stachów

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

s. Jonatana Maryla Mach Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Kamionce Buskiej

ul. Jana Pawła II 5

80 400 Kamionka Buska


Rok powstania szkoły.*
1993
Krótki opis szkoły *

Szkoła powstała ze względu na potrzeby lokalne. Dzieci i młodzież ucząca się polskiego wyjeżdża do Polski na studia i do pracy. Szkoła funkcjonuje na zasadach dobrowolności uczniów i bezpłatnie. Zajęcia prowadzone są w ciągu tygodnia od godz. 15.45  do 16.45, a także w sobotę od 10.00 do 14.00.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Kamionka Buska leży 42 km na północny wschód od Lwowa, w kierunku na Łuck. Miasto liczy ok. 10 tys. mieszkańców. Społeczność lokalna jest zróżnicowana mieszkają tu ukraińcy, białorusini, rosjanie i polacy. Rodziny są w większości mieszane. Jeżeli chodzi o wyznania to jest kilka. Największa część ludności to prawosławni, potem grekokatolicy i katolicy. W mieście są  rodziny z pochodzeniem polskim. Polacy stanowią  mniejszość narodową.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1860
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Do szkoły zapisujemy co roku przez dwa tygodnie września. Dzieci czy młodzież przychodzą z rodzicami osobiści i po wstępnej rozmowie ustalamy przyjęcie.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Dziecko należy zapisać do szkoły do 20 września.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia w roku szkolnym zaczynają się po 14 września, a kończą ostatniego czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje zaświadczenia ukończenia danego roku nauki z zaznaczeniem w jakim zakresie wiedzy odbywała się nauka tzw. certyfikat.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia Dyrektor na zasadzie umowy zlecenie.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---