Data aktualizacji: 2017-04-03

Nazwa organizacji w języku polskim:

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce Polonijne Kuratorium Szkolne

Nazwa organizacji w języku lokalnym:

Polish Supplementary School Council of America, Inc. New York

Kraj:

Stany Zjednoczone

Miejscowość:

New York,

ulica:

17 Irving Place,

nr budynku/lokalu:

.

kod pocztowy:

NY 10003

Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej):

7 Plane Tree lane, Dix Hills, NY 11746

nr telefonu kontaktowego (z numerem kierunkowym kraju np. +44 22 5268312)

516 2797609

nr telefonu kontaktowego

nr faks (z numerem kierunkowym kraju)

strona domowa (http://...):

http://www.centralapolskichszkol.org

strona domowa :

e-mail:

andraka@aol.com

osoba do kontaktu :

imię, nazwisko :

Dorota Andraka

e-mail :

andraka@aol.com

nr telefonu :

5168164417

komunikator głosowy (np. skype) :

Zakres działalności, formy pomocy. Typ instytucji:

Zakres działalności, inne formy pomocy (główne cele działalności/ statutowe), Jakie?

Celem Centrali jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w środowisku dzieci i młodzieży polsko- amerykańskiej, a w szczególności uczenie języka polskiego, historii i geografii Polski, kultury oraz tradycji narodowych. Centrala swe cele realizuje poprzez: 
a. udzielanie wszelkiej możliwej pomocy w zakładaniu i prowadzeniu polskich szkόł dokształcających w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 
b. zapewnienie możliwości pełnego rozwoju intelektualnego w poszanowaniu godności i wolności światopoglądowej, 
c. tworzenie optymalnych warunków pracy szkόł zrzeszonych w Centrali do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
d. wspieranie interesów szkόł polonijnych, ich nauczycieli i komitetów rodzicielskich zrzeszonych w Centrali oraz organizacji mających podobne cele, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne ze statutem Centrali, 
e. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów i warsztatów metodycznych dla nauczycieli i rodziców, 
f. propagowanie i rozwijanie współpracy między nauczycielami oraz dbanie o koleżeńskie więzi, 
g. organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, poprzez organizacje obozów, wycieczek, warsztatów twórczych. 
h. współpracę przy organizowaniu egzaminów z języka polskiego, a także innych form sprawdzających wiedzę 
i umiejętności uczniów szkół zrzeszonych w Centrali, 
i. opracowywanie i wydawanie podręczników szkolnych, programów nauczania, książek, czasopism, broszur związanych z celami Centrali, 
j. fundowanie stypendiów, 
k. pozafinansowe wspieranie szkół w trudnych sytuacjach.


Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku zrzesza polskie placówki oświatowe głównie ze Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Z chwilą powstania, tj. począwszy od roku 1925, należały do niej szkoły ze stanu Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Pennsylwania, Maryland, Virginia i Floryda. Z czasem zmieniła się nieco sieć szkół przynależnych do Centrali. 


Szkoły po uprzednim zadeklarowaniu przynależności do CPSD, wypełnieniu Karty Rejestracyjnej 
i opłaceniu obowiązującej składki są pełnoprawnymi członkami tej organizacji. 

lokalizacja na mapie (szerokość i długość geograficzna):

-

Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę :

Dorota Andraka

adres e-mail użytkownika tworzącego wpis :

andraka@aol.com

data utworzenia ankiety :

21-02-2017r

adres e-mail użytkownika aktualizującego wpis :

andraka@aol.com