Data aktualizacji: 2019-08-23

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polonia Giumri
- w języku lokalnym *Պոլոնիա Գյումրի
Miejscowość *Giumri
Kraj *

Armenia

Ulica, nr domu*Manushyan 2

 

 

Kod pocztowy*

3115

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada RP w Erywaniu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +37493727310Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): poloniagiumri@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

liancho83

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Liana Harutyunyan Prezes Zwiazku Polaków w Armenii "Polonia", filia w Giumri

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

"Polonia" Giumri

3115 Giumri, Armenia

Ul. Manushyan 2

tel.:+37493727310

mail: liana-hf@mail.ru


Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *

Stowarzyszenie „Polonia” Giumri jest filią Związku Polaków w Armenii „Polonia”, która ma swoją siedzibę w Erywaniu.  „Polonia” Giumri została założona w 2008 r. Prezesem obu organizacji jest Pani Liana Harutyunyan, która do sierpnia 2018 r. na prośbę Ambasady RP  prowadziła zajęcia z języka polskiego w giumrijskiej „ Polonii”.

Polonia Giumri zrzesza osoby polskiego pochodzenia oraz miejscowych Ormian. Głównym zadaniem organizacji jest wieloaspektowa działalność na rzecz Polaków, osób  pochodzenia polskiego  mieszkających w Armenii oraz zainteresowanych polską kulturą, historią, geografią. Najważniejszymi zadaniami organizacji jest propagowanie wiedzy o Polsce, nauka języka polskiego, rozpowszechnianie informacji o nauce w Polsce, podjęciu studiów, możliwości uczestniczenia w programach stypendialnych,  przygotowanie do egzaminu na Kartę Polaka, podwyższenie poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych.

W Stowarzyszeniu regularnie odbywają się zajęcia z języka polskiego. Od września 2018 r. zajęcia z języka polskiego z elementami historii, geografii i kultury Polski prowadzone są przez Panią Monikę Lotosz, nauczycielkę skierowaną do pracy dydaktycznej przez ORPEG.

"Polonia" Giumri obecnie liczy około 100 członków, z czego w roku szkolnym 2018/ 2019 w zajęciach z języka polskiego regularnie uczestniczyło 41 osób. Zajęcia prowadzone były w 5 grupach językowych na poziomach A1 – B1. Prowadzony był również kurs przygotowujący do studiów w Polsce oraz nauki w polskim liceum. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. W soboty i w niedziele odbywają się  konkursy, projekcje filmowe, uroczystości o charakterze religijnym, państwowym, okolicznościowym oraz próby i przygotowania do  uroczystości i przedsięwzięć. Większość wydarzeń  jest przygotowywanych wspólnie ze ZPwA "Polonia".

Dziewczęta "Polonii" Giumri  od 2019 r. wspomagają swoimi pięknymi głosami polonijny chór "Gwiazdeczka", który jest prowadzony przez członkinie ZPwA "Polonia" i działa prężnie w Erywaniu. 

Nauczyciel pracujący w Giumri pomaga w korekcie  i redagowaniu artykułów do wydawanego w Erywaniu polonijnego  kwartalnika "Poki my żyjemy".


Warunki lokalowe - dobre. Stowarzyszenie dysponuje dwoma pomieszczeniami, w pierwszym odbywają się zajęcia językowe , w drugim - projekcje filmowe.

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
"Polonia" Giumri zrzesza osoby polskiego pochodzenia i miejscowych Ormian. W Giumri, będącym drugim pod względem wielkości miastem w Armenii, mieszkają rodziny  wielopokoleniowe mające polskie korzenie. Wzruszające historie tych rodzin http://lehastan.am/?p=658 http://galatv.am/ru/your-voice/217626/) ukazują trudne losy Polaków  pragnących pielęgnować swą tożsamość narodową tutaj, w Giumri, mieście tragicznie dotkniętym trzęsieniem ziemi w 1988 r. Wówczas, w  wyniku katastrofy zginęło tysiące osób, z których 1/3 stanowiły dzieci,  połowa zabudowy została zrównana z ziemią. Skutki tragicznego trzęsienia ziemi w Giumri  odczuwa się do dziś. Mieszkańcy starają się zapomnieć o katastrofie, miasto powoli odbudowuje się. Wielką nadzieję pokłada się w  nowym  pokoleniu. Młodzież   szuka   alternatywy na   mądre   spędzenie   czasu, naukę języków,   poznanie   innych   kultur.   Takie możliwości       stwarza    „Polonia” Giumri.     Aktywna polsko – ormiańska młodzież  "Polonii " przyciąga swym zapałem  i chęcią  poznawania polskiego języka, kultury, literatury, historii i geografii Polski mieszkańców Giumri.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1941
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia odbywają się od 1 września do 31 maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom ukończenia kursu języka polskiego na określonych poziomach językowych zgodnych z  Europejskim Systemem Poziomów Językowych. Przed wydaniem dyplomu uczniowie zdają egzamin. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Obecnie nauczyciel jest kierowany przez ORPEG. 
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---