Data aktualizacji: 2017-05-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Katolicka im. sw. Ferdynanda
- w języku lokalnym *St. Ferdinand Polish Catholic School
Miejscowość *Chicago
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*3131 N. Mason Ave.

 

 

Kod pocztowy*

60634

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1 773 945 0505Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolaswferdynanda@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

doromis1

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Dorota Domin

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Parafia św. Ferdynanda w Chicago we współpracy ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce

Rok powstania szkoły.*
1995
Krótki opis szkoły *

Program nauczania szkoły obejmuje nauczanie języka polskiego, historii, geografii i religii, uczniowie zapoznają się z tradycjami i kulturą polską. Szkoła kładzie nacisk nie tylko na przekazywanie wiedzy, ale także na kształtowanie serc i sumień dzieci i mlodzieży w duchu katolickim. Program oferuje przygotowanie do sakramentów świętych: I Spowiedzi i Komunii św. oraz Bierzmowania w języku polskim. Od początku funkcjonowania szkoły, oprócz zajęć lekcyjnych, przeprowadzane były różne akademie i przedstawienia. Nie brakowało nigdy form rozrywki takich jak: teatrzyki kukiełkowe, bale dla dzieci, dyskoteki itp. Zadbano też o stronę duchową – w ramach lekcji religii wprowadzono rekolekcje szkolne (dwa razy w roku). Tradycją szkoły stały się też konkursy wiedzy, konkursy artystyczne, wystawy prac plastycznych, koncerty muzyki klasycznej, koncerty kolęd, a ostatnio koncert pieśni patriotycznych. Już w pierwszych latach istnienia szkoły, działalność swą rozpoczęły schole dziecięce i młodzieżowe: “Serduszka”, “Kropeczki” i “Radość”. W ostatnich latach ofertę powiększono też o grupę młodzieżową, zespół śpiewu i tańca „Gwiazdki” oraz „Polonia”, a także o program muzyczny, kółko plastyczne, kółko misyjne i zajęcia gry w szachy. Od kilku lat, działa też w naszej szkole harcerstwo. W ostatnich latach szkoła poszerzyła ofertę edukacyjną o naukę języka polskiego od podstaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Od początku bardzo aktywni byli rodzice, z ich inicjatywy przeprowadzano wiele imprez kulturalnych, niektóre posiadały dużą skalę medialną. Wystawiano ambitne sztuki teatralne, organizowano wieczory poezji itp. Tradycją szkoły stała się też coroczna zabawa karnawałowa, którą organizują rodzice. Wspólna aktywność nauczycieli i rodziców pozwala na organizowanie wielu szczególnych wydarzeń, które urozmaicają i wzbogacają dzialalność szkoły. Raz w miesiącu uczniowie i ich rodzice spotykają się na Mszy św. szkolnej, na której uczniowie aktywnie uczestniczą w liturgii. Po Mszach świętych organizowane są spotkania „Ziarno” - religijne zajęcia manualno-plastyczne dla chętnych dzieci.

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W celu rejestracji należy czytelne wypełnić  formę rejestracyjną i dostarczyć ją wraz z oplatą do biura szkoły.
Przy zapisei nowego ucznia neleży dołączyć kopię świadectwa ukończenia ostatniej klasy w poprzedniej szkole.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Rejestrację należy dopełnić do końca czerwca.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia rozpoczynają się w sobote 9 września 2017.

Zakończenie roku szkolnego w sobotę 2 czerwca 2018.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymuja świadectwa ukończenia danej klasy.
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele są zatrudniani przez dyrektora szkoły w porozumieniu z proboszczem parafii.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole działa Komitet Rodzicielski, w którego skład wchodzi 8 osób.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---