Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

emo Patroni roku 2018.

2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości.
Sejmowi patroni nowego roku. <PLAKAT>
(Kancelaria Sejmu)

2018 będzie Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tak wynika z uchwały Sejmu. Ponadto w przyszłym roku w sposób szczególny zostaną upamiętnione: Powstanie Wielkopolskie, Konfederacja Barska oraz prawa kobiet. Decyzją Izby patronami 2018 r. będą także Zbigniew Herbert, Irena Sendlerowa i abp Ignacy Tokarczuk.

"11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata" - czytamy w uchwale Sejmu ustanawiającej 2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jak podkreślono w dokumencie, to dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. "Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin" - głosi uchwała. Sejm wyraził też nadzieję, że wzorem Ojców Niepodległości - Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego - Polacy porzucą spory, by wspólnie świętować ten radosny Jubileusz w jedności i pojednaniu.

2018 będzie również Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W uchwale Sejm podkreślił, że zwycięska walka w latach 1918-1919 stało się wielkim triumfem Polaków, dążących do wyzwolenia się z pruskiej niewoli. W dokumencie zauważono, że dzięki bohaterskiemu zrywowi Wielkopolan, ich determinacji oraz hojnej daninie krwi, prawie cała zachodnia część tradycyjnie polskich ziem została włączona z powrotem do odradzającej się Rzeczypospolitej.

Sejm ustanowił także 2018 Rokiem Jubileuszu Konfederacji Barskiej. W 2018 r. przypada 250. rocznica zawiązania Konfederacji -zbrojnego związku szlachty polskiej, utworzonego w Barze na Podolu 29 lutego 1768 r. w obronie wiary katolickiej i niepodległości. Posłowie przypomnieli, że celem Konfederacji było zniesienie narzuconego przez Rosję traktatu, mocą którego Rzeczpospolita stawała się protektoratem rosyjskim oraz uchwalonych - przez sterroryzowany przez rosyjskie wojska Sejm - ustaw, które dawały równouprawnienie innowiercom.

Ustanowienie 2018 Rokiem Praw Kobiet ma związek z 100. rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych. 28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, określający, że wyborcą jest każdy obywatel państwa, bez względu na płeć. Ponadto do Sejmu mogli być wybierani wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze. "Wyrażamy uznanie pierwszym parlamentarzystkom: Gabrieli Balickiej, Jadwidze Dziubińskiej, Irenie Kosmowskiej, Marii Moczydłowskiej, Zofii Moraczewskiej, Annie Piaseckiej, Zofii Sokolnickiej i Franciszce Wilczkowiakowej oraz wszystkim orędowniczkom walki o równouprawnienie" - napisano w uchwale Izby.

Patronką przyszłego roku będzie również Irena Sendlerowa. 12 maja 2018 r. minie 10. rocznica śmierci tej wybitnej polskiej działaczki społecznej, która w czasie II wojny światowej jako kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom „Żegota” przyczyniła się do ocalenia z Holokaustu około 2 500 żydowskich dzieci. "Z narażeniem życia, heroizmem, w największej konspiracji wyprowadzała dzieci z warszawskiego getta, a następnie znajdowała im schronienie w polskich rodzinach, klasztorach i domach opieki" - podkreślili posłowie w uchwale. Przypomnieli też, że Irena Sendlerowa została uhonorowana w 1965 r. medalem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, w 2003 r. - Orderem Orła Białego.

W 2018 r. przypada także 100. rocznica urodzin metropolity przemyskiego arcybiskupa Ignacego Tokarczuka - nieustępliwego obrońcy praw wiernych Kościoła i jednego z duchowych przywódców pokojowych zmagań narodu polskiego o niepodległość Ojczyzny. "W latach 70. XX wieku kuria biskupia w Przemyślu była miejscem spotkań opozycji demokratycznej i niepodległościowej, w tym szczególnie niezależnego ruchu chłopskiego. W latach stanu wojennego pomagała rodzinom internowanych i była enklawą niepodległej Polski, kultury niezależnej oraz ośrodkiem wsparcia Polaków zaangażowanych w działalność antykomunistyczną" - podkreślono w uchwale, ustanawiającej Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.

Patronem 2018 r. Sejm ustanowił również Zbigniewa Herberta. "28 lipca 2018 r. minie 20 lat od śmierci jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku. Z tej okazji Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w uznaniu ogromnych zasług artysty postanawia oddać mu hołd". W uchwale napisano również, że Zbigniew Herbert, w epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia zawsze stał po stronie zasad: w sztuce - kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu - kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. "Był uosobieniem wierności. Samemu sobie i słowu. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń" - zaznaczyli posłowie.

*****

2018 will be the jubilee year marking the 100th anniversary of regaining Independence The Sejm’s patrons of the new year – description

2018 will be the jubilee year marking the 100th anniversary of Poland regaining its Independence. The corresponding decision was taken by a Sejm resolution. The Wielkopolska Uprising, the Bar Confederation and women's rights will also be particularly commemorated next year. The Chamber also decided that Zbigniew Herbert, Irena Sendler and Abp Ignacy Tokarczuk would be the patrons of the year 2018.

On 11 November 1918, the dream of generations of Poles came true: the Polish state was reborn. After the partitions and 123 years of serfdom, Russification and Germanisation, after great uprisings, free Poland was reinstated on the map of the world, we read in the Sejm's resolution announcing the year 2018 as the jubilee year of the 100th Anniversary of Poland regaining its Independence. The document stresses that our nation emerged victorious from the historical ordeal thanks to those who remained unyielding. Another line of the resolution reads as follows: regaining independence happened due to devotion and heroism not only on battlefields, but also in everyday efforts to preserve the spiritual and material substance of the nation as well as in everyday endurance of Polish families. The Sejm also expressed the hope that Poles would abandon disputes, following the example of the Fathers of Independence – Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty and Ignacy Daszyński – by celebrating this joyous jubilee together, united and reconciled.

2018 will also be the year commemorating the Wielkopolska Uprising. In its resolution the Sejm stresses that the victorious combat in 1918–1919 was a great triumph of Poles striving to break free from the Prussian yoke. The document points out that thanks to the heroic effort of the people of Wielkopolska, thanks to their determination and their generous toll of blood, almost all of the western part of the traditionally Polish lands returned to the Republic of Poland at the time of its rebirth.

The Sejm also announced that 2018 would be the year of the Bar Confederation Jubilee. The 250th anniversary of instituting the Confederation falls in 2018. The Bar Conferederation was an armed coalition of Polish nobles established on 29th February 1768 in Bar, in Podolia, in order to protect the Catholic faith and Polish independence. The Deputies remind that the purpose of the Confederation was to abolish the treaty imposed by Russia, pursuant to which Poland became a Russian protectorate, as well as to abolish acts – passed by the Sejm under the terror of Russian troops – granting equal rights to people of other faith.

Announcing 2018 as the year of Women’s Rights is connected with the 100th anniversary of granting voting rights to Polish women. On 28 November 1918, Józef Piłsudski signed an Election Regulation Decree governing the Legislative Sejm Elections stipulating that every Polish citizen, regardless of gender, was a voter. All Polish citizens having the right to vote could be also elected to the Sejm. We pay tribute to the first women members of parliament: Gabriela Balicka, Jadwiga Dziubińska, Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska, Zofia Moraczewska, Anna Piasecka, Zofia Sokolnicka and Franciszka Wilczkowiakowa, as well as to all advocates of the fight for equal rights, reads the resolution of the Chamber.

Irena Sendler will also be one of the patrons of the coming year. The 10th anniversary of the death of this outstanding Polish social activist who contributed to saving around 2,500 Jewish children from the Holocaust as head of the children’s section of the Jewish Aid Council “Żegota” falls on 12 May 2018. At the risk of her life, in the deepest conspiracy, she heroically evacuated children from the Warsaw Ghetto and then found shelter for them in Polish families, convents and social care homes, underlined the Deputies in the resolution. They also reminded that in 1965 Irena Sendlerowa was decorated with the Righteous Among the Nations medal and in 2003 – with the Order of the White Eagle.

In 2018, we will also celebrate the 100th anniversary of the birth of the late Archbishop of Przemyśl Ignacy Tokarczuk, a relentless defender of the rights of the followers of the Catholic Church and one of the spiritual leaders of the Polish nation's peaceful struggle for the independence of its homeland. In the 1970s the Bishop's Curia in Przemyśl was a meeting place of the democratic and pro-independence opposition, especially of the independent peasants’ movement. In the years of Martial Law, it helped the families of internees and was an enclave of independent Poland, independent culture and a support centre for Poles engaged in anticommunist activities, stresses the resolution announcing the year of Archbishop Ignacy Tokarczuk.

The Sejm announced that Zbigniew Herbert will be another patron of the year 2018. 28 July 2018 will mark the 20th anniversary of the death of one of the greatest Polish and European poets of the 20th century. On this occasion, the Sejm of the Republic of Poland decides to pay tribute to the artist in recognition of his great achievements. The resolution also states that in an era of crisis of values and deep lack of hope, Zbigniew Herbert always championed values: in art – the canon of beauty, hierarchy and craftsmanship, in life – ethical codes clearly differentiating between the good and the evil. He embodied faithfulness. To himself and to the word. He understood patriotism as rigorous love that demands solidarity with those subjected to humiliation and patient work to restore to notions their true meanings, stressed the Deputies.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zasilane przez Forum Kunena
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer