Polska Szkoła
0 1

O nas

Polska Szkoła jest portalem edukacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Ukraina, Drohobycz - Wystawa: Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt

29.11.2015 r. w Drohobyczu (Ukraina) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. Ostatni emisariusz - Tadeusz Chciuk – Celt. Bohater wystawy to drohobyczanin, żołnierz AK, cichociemny, redaktor i współtwórca Radia Wolna Europa. Wystawa została sprowadzona do Drohobycza z Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, a jest eksponowana w salach Muzeum „Drohobyczyna”.

Czytaj więcej

Oświata polonijna


Dzieci i młodzież mogą korzystać z nauki w języku polskim mieszkając w różnych zakątkach świata. Różnorodność form kształcenia w języku ojczystym ułatwia objęcie nauczaniem coraz większe grupy chętnych uczniów. Ośrodki kształcenia w języku polskim są zorganizowane w różnorodnych strukturach i formach.

Szkoły przy polskich placówkach dyplomatycznych należą do struktury Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Obecne są w 37 krajach. W ich skład wchodzą: Zespół Szkół w Atenach, 59 szkolnych punktów konsultacyjnych (SPK), 9 filii SPK. Szkoły realizują program uzupełniający (przedmioty ojczyste), z wyjątkiem Zespołu Szkół w Atenach, który prowadzi również nauczanie ramowe. W roku szkolnym 2011/2012 do szkół przy polskich placówkach dyplomatycznych uczęszczało łącznie 14,8 tys. uczniów (szkoły podstawowe - 11,1 tys., gimnazja - 2,7 tys. i licea ogólnokształcące – ok 1 tys. uczniów), uczyło w nich 620 nauczycieli.

Społeczne szkoły są prowadzone przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców, polskie parafie. Szczegółowe informacje o szkołach są dostępne na portaluwww.polska-szkola.pl prowadzonym przez ORPEG. Dotychczas na stronie zarejestrowały się ponad 600 szkół, które zadeklarowały, że kształci się w nich ponad 35 tys. uczniów.

Szkoły obcych systemów oświaty, w których:

  • nauczanie wszystkich przedmiotów odbywa się w języku polskim w klasach I-IV lub I-XII (np. Litwa, Ukraina, Łotwa, Białoruś, Czechy, Mołdawia),
  • nauka języka polskiego i przedmiotów ojczystych prowadzona jest w systemie oddziałów dwujęzycznych w sekcjach polskich we Francji lub jako przedmiot obowiązkowy w kilku szkołach w Rosji (m.in Petersburg, Usole Syberyjskie), na Białorusi, Ukrainie i Łotwie,
  • język polski nauczany jest w ramach zajęć dodatkowych m.in w takich krajach jak: Dania, Szwecja, Norwegia, Niemcy, Australia, Węgry, Rumunia, Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan.

Szkoły im. KEN w ORPEG w Warszawie - kształcące ok. 700 uczniów w systemie nauczania na odległość (program ramowy i uzupełniający) na wszystkich poziomach edukacyjnych (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące). Od 2010 r. ORPEG realizuje projekt umożliwiający prowadzenie lekcji i konsultacji on-line w czasie rzeczywistym (bezpośredni kontakt nauczyciela z Polski z uczniem za granicą). Projekt systemowy „Otwarta szkoła – system wsparcia uczniów migrujących” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkoły Europejskie - dwie sekcje polskie w Luksemburgu i Brukseli, w których uczą się dla dzieci pracowników agend Komisji Europejskiej (ok. 380 polskich uczniów).

Wsparciem dla szkół/środowisk jest finansowany przez ORPEG program kierowania nauczycieli do pracy w celu wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego. Nauczyciele wyjeżdżają głównie na Wschód, w miejsca historycznych zsyłek Polaków lub na tereny, gdzie, po powojennych zmianach granic, pozostała ludność polska. Nauczyciele skierowani (w roku szkolnym 2011/12 – 80 osób) podejmują pracę w szkołach systemów oświaty innych państw na podstawie umów między polskim i lokalnym ministerstwem edukacji (Rosja, Białoruś, Łotwa, Ukraina, Mołdawia, Rumunia, Kazachstan) oraz w stowarzyszeniach oświatowych (Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Gruzja, Armenia, Rumunia, Mołdawia, Litwa).

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Senat RP Fundacja 'Oświata Polska za Granicą' Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Fundacja SEMPER POLONIA Fundacja Edukacja dla Demokracji ORPEG
Footer