www.Polska-Szkola.plForum rodzicówForum nauczycieliForum dyrektorówBaza danych szkółSzkoły na mapieInstytucje wspierająceUżyteczne stronyNowościNapisz do RedakcjiJak korzystać ze strony?

Baza danych szkół

Page: ()  1 ...  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376 ...686   ()
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan (istnieje od 2007)
Polish School in Cavan

Cavan,
Irlandia
szkoła polska przy ambasadzie
tel. 00 353 086 040 98 36, fax 00 353 049 43 600 89, komunikator głosowy
www www.polskaszkolacavan.org.pl e-mail: kierownik.polskaszkolacavan@gmail.com
Instytucja / organizacja prowadząca szkołę
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan
The Chase
Killynebber
Cavan
Co.Cavan


Krótki opis szkoły
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan należy do struktury Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Szkoła realizuje program uzupełniający (przedmioty ojczyste- język polski , Wiedza o Polsce)
Krótka historia szkoły

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Krótki opis lokalu, w którym pracuje szkoła (np. lokalizacja, wynajem/własność, liczba pomieszczeń, warunki nauki, dostęp do komputerów, Internetu, inne instytucje polonijne/społeczne działające w tym samym budynku)

Jaki jest tryb i intensywność nauki (np. średnia liczba godzin nauki w tygodniu/miesiącu, nauczanie korespondencyjne/liczba zjazdów)
Intensywność nauki - 35 tygodni (soboty lub niedziele)
Średnia ilość godzin tygodniowo 4 dla klas I-III, 5-6 dla klas IV-VI i gimnazjum

Możliwość udziału w zajęciach dodatkowych (matematyka i religia) prowadzonych przez Stowarzyszenie "PolsCavan" przed lub po zajęciach planowych.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje uzupełniające świadectwa ukończenia szkoły- ważne wraz ze świadectwej szkoły lokalnej

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?
Działające przy SPK w Cavan Stowarzyszenie "PolsCavan" prowadzi warsztaty dla uczniów Liceum, przygotowujące młodzież do egzaminu z jezyka polskiego na Leaving Cert.
Jak można zapisać dziecko do szkoły? Ile wynoszą opłaty? W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2013/2014

W związku z ograniczeniami finansowymi i lokalowymi SPK liczba wolnych miejsc będzie ograniczona. Rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci do szkoły prosimy, aby zrobili to przed wakacjami.

Zasady rekrutacji

1. Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

2. Do szkoły mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego nie będących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami do nauki oraz odpowiednimi warunkami kadrowymi lub za ustaloną przez dyrektora opłatą.

3. Uczniów przyjmuje się na podstawie sumy lat nauki .

4. Do 1 klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się uczniów , którzy ukończyli 7 rok życia lub ukończą go w danym roku kalendarzowym: uczniów tych przyjmuje się na podstawie odpisu aktu urodzenia

a) W latach 2013/2014 na wniosek rodziców do kl. I SP mogą zostać przyjęte dzieci sześcioletnie, jeżeli :
- pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły
- dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym naukę ( w pierwszej kolejności dziecko, które uczęszczało do Zerówki przy SPK w Cavan)

Zastrzega się jednak, iż pierwszeństwo przyjęcia do klasy pierwszej mają dzieci siedmioletnie objęte obowiązkiem szkolnym. W przypadku wolnych miejsc, dzieci sześcioletnie spełniające powyższe warunki, będą przyjmowane według daty złożenia formularza zgłoszeniowego.

5. Dokumentacja stanowiąca warunek rozpatrywania zgłoszeń uczniów do szkoły:

a) Podanie o przyjęcie do szkoły (formularz do
pobrania na stronie internetowej szkoły lub bezpośrednio w szkole)

b) Świadectwo ukończenia klasy / szkoły (polskiej lub/i zagranicznej- jeśli dotyczy).

c) Kserokopia aktu urodzenia.

d) Zaświadczenie ze szkoły irlandzkiej o spełnianiu obowiązku szkolnego w roku w roku szkolnym 2013/2014

e) Zaświadczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (jeśli dotyczy).

6. Uczniów niepełnoletnich mogą zapisywać tylko rodzice lub prawni opiekunowie.
7. Nabór uczniów do szkoły trwa od 6 kwietnia do 16 czerwca.

Zgłoszenie ucznia do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego odbywa się w formie pisemnej. Rodzice lub opiekunowie dziecka składają u kierownika szkoły (wyłącznie) wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia oraz wymienione wyżej dokumenty.

W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z kierownikiem szkoły pod numerem
tel. 086 0409836

  • SPK przyjmuje zgłoszenia od 6 kwietnia do 16 czerwca w soboty w godzinach od 14.30 do 15.00 i niedziele w godzinach 10.15 do 11.30
  • 8 lipca 2012r - ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach i możliwości zapisu do szkoły (na stronie internetowej szkoły)
  • 23 września - ostateczne ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i ostateczne zamknięcie rekrutacji.


W czasie wakacji, w sprawie rekrutacji proszę kontaktować się z kierownikiem szkoły wyłącznie mailowo na adres kierownik.polaskaszkolacavan@gmail.com

8. Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem ucznia do szkoły.

a) O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń oraz warunki lokalowe i kadrowe.

b) Termin ogłoszenia list uczniów przyjętych do szkoły nastąpi po zatwierdzeniu arkusza organizacji roku szkolnego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą .

c) Podczas rekrutacji szkoła nie będzie rozpatrywała zgłoszeń niekompletnych.

9. W przypadku, gdy ilość zgłoszeń przekracza budżet szkoły, decyzję o utworzeniu nowych oddziałów podejmuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą .

W przypadku odmowy uczniowie nie będą mogli zostać przyjęci do szkoły.

10. Rok szkolny rozpoczyna się w pierwszą sobotę września o godzinie wyznaczonej przez kierownika szkoły przed zakończeniem poprzedniego roku szkolnego.

11. Zapisani uczniowie, którzy nie pojawią się na zajęciach lekcyjnych do końca września są automatycznie wykreślani z listy uczniów.

12. Uczniowie, którzy rozpoczną naukę później niż drugiego dnia zajęć lekcyjnych, są zobowiązani uzupełnić wiadomości i zaliczyć materiał w sposób wyznaczony przez nauczyciela.

13. Punkty 6-10 nie dotyczą uczniów, którzy zmieniają kraj pobytu w trakcie roku szkolnego.

14. Warunkiem przyjęcia uczniów wymienionych w punkcie 13 jest przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły w Polsce (z określeniem dat rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz klasy ) i wykazu ocen cząstkowych bądź semestralnych.

Zaświadczenie musi być opatrzone pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora lub osoby upoważnionej. Uczniowie będą przyjmowani tylko w przypadku istnienia wolnych miejsc.

15. Przerwa pomiędzy przerwaniem nauki w Polsce i podjęciem jej w szkole nie może przekraczać połowy wymiaru zajęć lekcyjnych przewidzianych dla danej klasy.
W przeciwnym razie uczeń nie będzie klasyfikowany.

16. Uczniowie posiadający zaświadczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinni je przedłożyć w dniu składania zgłoszenia.

17.
Lista podręczników na rok szkolny 2013/2014 zostanie podana na stronie internetowej szkoły po 15.06.2013 r.

 
Liczba uczniów
2006/07
2007/08 2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
0 108 160 230 280 285 315 0

2014/15

2015/16


 
Liczba nauczycieli
zatrudnionych
wolontariuszy
razem nauczycieli
9 1 10
Podstawowe źródła finansowania działalności szkoły
Szkoła finansowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Czy nauka w szkole jest płatna? Ile wynoszą opłaty roczne?
Nauka w szkole jest bezpłatna
Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła
Dublin

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)
0.0000°N, 0.0000°E
Czy szkoła wykorzystuje współczesne technologie w nauczaniu? jeśli tak, w jaki sposób?
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole działa Rada Rodziców, która prowadzi działalność wspierającą funkcjonowanie szkoły
Działające przy szkole koła zainteresowań, organizacje młodzieżowe
W Szkole działa Samorząd Uczniowski, prowadzone sa bezpłatne zajęcia plastyczne, teatralne, logopedyczne . Działa również kolo matematyczne i biblioteczne. Ponadto, w każdą sobotę odbywaja się treningi piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców.

Przy szkole działa również Zerówka prowadzona przez Stowarzyszenie "PolsCavan"
Czy przy szkole działa biblioteka? Jeśli tak ile liczy woluminów
W Szkole dziala biblioteka, która liczy ponad 2000 woluminow

Autor: Agnieszka Adamska
Data aktualizacji: 21 August 2013


Page: ()  1 ...  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376 ...686   ()